Irań­ska agen­cja pra­so­wa FARS poda­ła że 150 pol­skich żoł­nie­rzy dotar­ło do ame­ry­kań­skiej bazy woj­sko­wej w zachod­nim Ira­ku. Woj­sko­wy kon­wój skła­da­ją­cy się z  żoł­nie­rzy pol­skiej armii przy­był do kon­tro­lo­wa­nej przez USA bazy woj­sko­wej w pro­win­cji Al-Anbar w zachod­nim Ira­ku, a źró­dła irac­kie ujaw­ni­ły to we wtorek.

Źró­dło zauwa­ży­ło, że wysła­nie pol­skich żoł­nie­rzy jest zgod­ne z ame­ry­kań­skim pla­nem zwięk­sze­nia licz­by sił dowo­dzo­nych przez USA w zachod­nim Iraku.

reklama

Tym­cza­sem gaze­ta Sau­di Okaz cytu­je nie­któ­re źró­dła par­la­men­tar­ne w Ira­ku, mówiąc, że Waszyng­ton  poin­for­mo­wał Bag­dad, iż zamie­rza usta­no­wić nową bazę woj­sko­wą dla swo­ich  wojsk i doda­je, że rząd Ira­ku nie odpo­wie­dział jesz­cze na proś­bę USA.