Air Cana­da na czas nie­okre­ślo­ny zawie­sza 30 kra­jo­wych tras regio­nal­nych i zamy­ka osiem przed­sta­wi­cielstw w regio­nal­nych por­tach lot­ni­czych w Kana­dzie z powo­du  spad­ku zain­te­re­so­wa­nia podró­ża­mi lotniczymi,

 

Anu­lo­wa­ne połą­cze­nia to:

W Kana­dzie Atlantyckiej: 

Deer Lake-Goose Bay, Deer Lake-St. Joh­n’s, Fre­de­ric­ton-Hali­fax, Fre­de­ric­ton-Otta­wa, Monc­ton-Hali­fax, Saint John-Hali­fax, Char­lot­te­town-Hali­fax, Monc­ton-Otta­wa, Gan­der-Goose Bay, Gan­der-St. Joh­n’s, Bathurst-Mont­re­al, Wabush-Goose Bay, Wabush-Sept-Iles, Goose Bay-St. John’s.

W Quebe­cu:

Baie Come­au-Mont­re­al, Baie Come­au-Mont Joli, Gaspé-Iles de la Made­le­ine, Gaspé-Quebec City, Sept-Iles-Quebec City, Val d’Or-Mont­re­al, Mont Joli-Mont­re­al, Rouyn-Noran­da-Val d’Or.
W Onta­rio: King­ston-Toron­to, Lon­dyn-Otta­wa, North Bay-Toron­to, Windsor-Montreal.

W zachod­niej Kanadzie: 

Regi­na-Win­ni­peg, Regi­na-Saska­to­on, Regi­na-Otta­wa, Saskatoon-Ottawa.

Regio­nal­ne lot­ni­ska, na któ­rych Air Cana­da zamy­ka swo­je sta­no­wi­ska, to:

Bathurst, NB
Wabush, NL
Gaspé, Que.
Baie Come­au, Que.
Mont Joli, Que.
Val d’Or, Que.
King­ston, Ont.
North Bay, Ont.

Air Cana­da oświad­czy­ła, że trans­port lot­ni­czy nie pod­nie­sie się po szko­dzie wyrzą­dzo­nej przez pan­de­mię koro­na­wi­ru­sa przez co naj­mniej trzy lata, i zapo­wia­da, że wtor­ko­wy komu­ni­kat może nie ozna­czać koń­ca dra­stycz­nych kro­ków, któ­re mogą być konieczne.