Przy­na­leż­ność pań­stwo­wa tego regio­nu jest spor­na pomię­dzy Syrią a Izra­elem. Jest to górzy­sty region poło­żo­ny na pogra­ni­cza Izra­ela, Syrii i Liba­nu. W więk­szo­ści jest pod wła­dzą Izra­ela. Obszar zaj­mo­wa­ny przez wie­le cywi­li­za­cji. Do XX wie­ku p.n.e. zamiesz­ki­wa­li tutaj Amo­ry­si i Ara­mej­czy­cy. Języ­kiem Ara­mej­skim mówił Jezus. Póź­niej region nazwa­ny Baszan zna­lazł się pod kon­tro­lą Izra­eli­tów. W VIII wie­ku p.n.e. kon­tro­lę nad tym rejo­nem prze­ję­ła Babi­lo­nia a następ­nie Per­sja. W V wie­ku p.n.e. osie­dli­li się tutaj Żydzi powra­ca­ją­cy z nie­wo­li babi­loń­skiej. W 332 p.n.e. Wzgó­rza Golan i cały ten rejon został zdo­by­ty przez Alek­san­dra Mace­doń­skie­go. Po śmier­ci Alek­san­dra, Golan wszedł w skład pań­stwa Seleu­cy­tów. To wła­śnie wów­czas nada­no mu nazwę Golan. W 34 r.n.e. Rzy­mia­nie włą­czy­li Golan w skład pro­win­cji Syrii.


25 mar­ca 2019 pre­zy­dent Donald Trump zade­kla­ro­wał uzna­nie przez USA Wzgórz Golan jako czę­ści tery­to­rium Izra­ela. Sprze­ciw wobec takich dzia­łań wyra­zi­ła m.in. Rosja, Tur­cja, Pol­ska, Fran­cja, Niem­cy, Wiel­ka Bry­ta­nia, Bel­gia oraz sekre­tarz gene­ral­ny Orga­ni­za­cji Wyzwo­le­nia Pale­sty­ny Saeb Ere­kat. W Syrii doszło do pro­te­stów ulicz­nych. Obszar zamiesz­ka­ły jest przez kil­ka rodzin żydow­skich. Na dru­gim zdję­ciu widocz­ne są czoł­gi syryj­skie, któ­re w zasa­dzie nic nie robią. Od cza­su do cza­su sły­chać poje­dyn­cze strza­ły lub całe serie pocho­dzą­ce z kałasz­ni­ko­wów. Strze­la­ją w powie­trze i pro­szą Boga, by niko­go nie tra­fić. W śro­do­wi­skach obu armii cho­dzi dow­cip: Po zni­ko­mej  aktyw­no­ści woj­ska syryj­skie prze­sta­ły strze­lać. Wte­dy to dowód­ca izra­el­ski zacie­ka­wio­ny wysłał dwóch żoł­nie­rzy aby dowie­dzieć się co się sta­ło. Dowód­ca syryj­ski odpo­wie­dział, że prze­sta­li strze­lać, bo po pro­stu skoń­czy­ła im się amu­ni­cja. Wte­dy żoł­nierz izra­el­ski odpo­wie­dział: Nie ma spra­wy, może­my wam tro­chę sprzedać.reklama