Ankie­ta inter­ne­to­wa prze­pro­wa­dzo­na przez Leger i Asso­cia­tion for Cana­dian Stu­dies poka­zu­je, że 83 pro­cent respon­den­tów uwa­ża, że ​​rzą­dy powin­ny naka­zać ludziom nosze­nie masek we wszyst­kich pomiesz­cze­niach publicz­nych. Sta­no­wi to 16-pro­cen­to­wy wzrost od lip­ca, zanim nie­daw­ny wzrost licz­by przy­pad­ków COVID-19 wywo­łał oba­wy, że wie­le czę­ści kra­ju wcho­dzi w  dru­gą falę pandemii.

Jesz­cze wię­cej — 87 pro­cent — uwa­ża, że nosze­nie maski jest obo­wiąz­kiem oby­wa­tel­skim, ponie­waż chro­ni innych przed COVID-19, pod­czas gdy 21 pro­cent uwa­ża, że obo­wią­zek taki był­by naru­sze­niem wol­no­ści oso­bi­stych, co ozna­cza spa­dek o sześć pro­cent od lipca.

Jeśli cho­dzi o pro­te­sty prze­ciw­ko ogra­ni­cze­niom zwią­za­nym z koro­na­wi­ru­sem, któ­re mia­ły miej­sce w róż­nych czę­ściach kra­ju w ostat­nich tygo­dniach, 88% respon­den­tów stwier­dzi­ło, że jest prze­ciw demon­stra­cjom, a 12% je popiera.

reklama

Ankie­ta inter­ne­to­wa zosta­ła prze­pro­wa­dzo­na od 18 do 20 wrze­śnia i obję­ła 1538 doro­słych Kana­dyj­czy­ków. Nie moż­na jej przy­pi­sać mar­gi­ne­su błę­du, ponie­waż ankie­ty inter­ne­to­we nie są trak­to­wa­ne jako prób­ki losowe.