Podróż­ni pla­nu­ją­cy powrót do domu w Quebe­cu po waka­cjach za gra­ni­cą będą musie­li pod­dać się testom na obec­ność COVID-19 przed wej­ściem na pokład samo­lo­tu i ponow­nie po przy­lo­cie, ogło­sił we wto­rek tam­tej­szy mini­ster zdrowia.

Quebec odno­to­wał we wto­rek 2381 nowych przy­pad­ków koronawirusa.

Mówiąc, że sytu­acja w szpi­ta­lach w Quebe­cu jest „kry­tycz­na”, szcze­gól­nie w Mont­re­alu, Chri­stian Dubé poin­for­mo­wał, że zwró­cił się do rzą­du fede­ral­ne­go o pod­ję­cie sze­re­gu środ­ków, aby zapo­biec roz­prze­strze­nia­niu się wiru­sa COVID-19 w tym aby:

Oso­by powra­ca­ją­ce do Quebe­cu były bada­ne na obec­ność COVID-19 przed wej­ściem na pokład i nie wpusz­cza­ne do samo­lo­tu, jeśli wynik testu na obec­ność wiru­sa jest pozytywny.

Pod­da­nie szyb­kim testom wszyst­kich przy­la­tu­ją­cych na mię­dzy­na­ro­do­we lot­ni­ska, takie jak Jean Lesa­ge w Quebec City i Pier­re Elliott Tru­de­au w Montrealu.

Dubé zwró­cił się rów­nież do rzą­du fede­ral­ne­go o zaostrze­nie środ­ków kwarantanny.

Dubé powie­dział, że Quebec i Otta­wa pro­wa­dzą obec­nie nego­cja­cje w spra­wie har­mo­no­gra­mu  wdro­że­nia tych środków.

„Gdy­by to zale­ża­ło ode mnie, zro­bi­li­by­śmy to od jutra rano” — dodał mini­ster zdro­wia. „Ale pro­wa­dzi­my roz­mo­wy z rzą­dem fede­ral­nym i będzie­my kon­ty­nu­ować te dys­ku­sje przez kil­ka następ­nych godzin”.

W zeszły czwar­tek Insti­tut natio­nal d’e­xcel­len­ce en san­té et servi­ces sociaux (INESSS) opu­bli­ko­wał pro­gno­zy wska­zu­jąc, że w szpi­ta­lach Quebe­cu może zabrak­nąć łóżek do poło­wy stycznia.
Dubé ostrzegł, że miesz­kań­cy Quebe­cu, któ­rzy uzy­ska­ją pozy­tyw­ny wynik testu na obec­ność COVID-19 na zagra­nicz­nym lot­ni­sku, będą musie­li zna­leźć hote­le, w któ­rych mogli­by się zatrzy­mać, i sami opła­cić kosz­ty, zanim będą mogli wró­cić do domu.

Dodał rów­nież, że Quebec nie ma zamia­ru wykra­czać poza stan­dar­do­wy zwrot kosz­tów opie­ki zdro­wot­nej za gra­ni­cą i że podróż­ni będą musie­li sami pokryć dodat­ko­we kosz­ty lub opie­ki medycznej.
.