6 stycz­nia Pre­mier Onta­rio Doug Ford ogło­sił, że pro­win­cja uru­cha­mia dobro­wol­ny i bez­płat­ny pilo­ta­żo­wy pro­gram testów na Covid na mię­dzy­na­ro­do­wym lot­ni­sku Toron­to Pear­son dla  podróż­nych z zagra­ni­cy powra­ca­ją­cych do Ontario.

Ford odpo­wie­dział rów­nież na pyta­nia doty­czą­ce godzi­ny poli­cyj­nej i prze­dłu­ża­ją­cych się zamknięć szkół, wska­zu­jąc, że oma­wia te ogra­ni­cze­nia z inspek­to­rem zdro­wia pro­win­cji i wyda wię­cej komu­ni­ka­tów „w naj­bliż­szych dniach”.

Quebec, któ­ry rów­nież doświad­cza wyso­kie­go wskaź­ni­ka infek­cji,  roz­wa­ża  godzi­nę poli­cyj­ną. Na kon­fe­ren­cji pra­so­wej Ford powie­dział, że wkrót­ce pla­nu­je roz­mo­wę z pre­mie­rem Quebe­cu Fran­co­is Legault.

Reklama

Ford powie­dział dzien­ni­ka­rzom, że nowy pro­jekt pilo­ta­żo­wy w Pear­son może pomóc powstrzy­mać infekcje.

Test będzie bez­płat­ny i zachę­cam wszyst­kich do przy­stą­pie­nia do testu, aby chro­nić sie­bie i swo­ich bli­skich ”. dodał pre­mier. Pro­win­cja, we współ­pra­cy z Gre­ater Toron­to Air­ports Autho­ri­ty, będzie ofe­ro­wać bez­płat­ne i dobro­wol­ne testy na obec­ność COVID-19 dla mię­dzy­na­ro­do­wych podróż­nych pla­nu­ją­cych pobyt w pro­win­cji przez co naj­mniej 14 dni.

Obec­nie podróż­ni wjeż­dża­ją­cy do Kana­dy, z wyłą­cze­niem pra­cow­ni­ków pod­sta­wo­wych, są zobo­wią­za­ni do pod­da­nia kwa­ran­tan­nie przez 14 dni. Kana­da wpro­wa­dzi­ła rów­nież tym­cza­so­wy zakaz lotów z Wiel­kiej Brytanii.

 

Miesz­kań­com nadal zale­ca się odwo­ła­nie lub odro­cze­nie wszel­kich mniej istot­nych lub rekre­acyj­nych podró­ży poza Onta­rio w tym cza­sie. 5 stycz­nia pre­mier Justin Tru­de­au powie­dział, że Kana­dyj­czy­cy, któ­rzy wra­ca­ją z wycie­czek rekre­acyj­nych, nie będą upraw­nie­ni do otrzy­my­wa­nia zasił­ku cho­ro­bo­we­go zapew­nia­ne­go przez rząd pod­czas dwu­ty­go­dnio­wej kwa­ran­tan­ny. Powie­dział rów­nież, że rząd Kana­dy nie pla­nu­je repa­tria­cji oby­wa­te­li wyjeż­dża­ją­cych na waka­cje za gra­ni­cę, któ­rzy mają trud­no­ści z powro­tem do Kanady.