Stan wyjąt­ko­wy w Onta­rio wyga­sa we wto­rek, umoż­li­wia­jąc stop­nio­we ponow­ne otwie­ra­nie gospo­dar­ki, ale “hot­spo­ty” w Gre­ater Toron­to Area będą ostat­ni­mi, w któ­rych ogra­ni­cze­nia zosta­ną znie­sio­ne, ogło­sił w ponie­dzia­łek pre­mier pro­win­cji Doug Ford.

„Naszym prio­ry­te­tem  zawsze będzie ochro­na zdro­wia i bez­pie­czeń­stwa wszyst­kich osób, rodzin i pra­cow­ni­ków w całej pro­win­cji” — powie­dział Ford.

„Ale musi­my rów­nież wziąć pod uwa­gę poważ­ny wpływ, jaki COVID-19 ma na nasze fir­my. Dla­te­go słu­cha­my wła­ści­cie­li firm i wzmac­nia­my i dosto­so­wu­je­my ramy, aby umoż­li­wić więk­szej licz­bie firm bez­piecz­ne ponow­ne otwar­cie i przy­wró­ce­nie ludzi do pracy ”.

Zamknię­cie w całej pro­win­cji zaczę­ło obo­wią­zy­wać 26 grud­nia, a 12 stycz­nia rząd wydał dru­gi pro­win­cjo­nal­ny stan wyjąt­ko­wy naka­zu­ją­cy pobyt w domu.

 

Rząd Onta­rio prze­dłu­żył nakaz pozo­sta­nia w domu dla więk­szo­ści pro­win­cji, ale zacznie prze­cho­dzić z powro­tem do sys­te­mu zamy­ka­nia ozna­czo­ne­go kolo­ra­mi poprzez podej­ście regio­nal­ne, gdy zacznie się stop­nio­we otwie­ra­nie gospodarki.

Pod­czas gdy stan wyjąt­ko­wy wyga­śnie w Onta­rio we wto­rek wie­czo­rem, nakaz pozo­sta­nia w domu będzie obo­wią­zy­wał w Toron­to, regio­nie Peel i regio­nie York co naj­mniej do 22 lutego .

We wszyst­kich innych regio­nach — z wyjąt­kiem King­ston, Fron­te­nac i Len­nox i Adding­ton Public Health, Hasting Prin­ce Edward Public Health oraz Ren­frew Coun­ty  — nakaz pozo­sta­nia w domu będzie obo­wią­zy­wał do 16 lutego.

Onta­rio sto­so­wa­ło sys­tem wie­lo­ko­lo­ro­wy, zanim cała pro­win­cja zosta­ła zamknię­ta 26 grud­nia . Pozio­my zie­lo­ny, żół­ty, poma­rań­czo­wy, czer­wo­ny, czar­ny i sza­ry mają róż­ne pozio­my ograniczeń.

 

„Dzi­siaj widzi­my świa­tło sło­necz­ne prze­bi­ja­ją­ce się przez chmu­ry” — powie­dział Ford. „Moi przy­ja­cie­le, środ­ki są sku­tecz­ne. Pozo­sta­wa­nie w domu ratu­je życie”.

Ford powie­dział dalej, że cho­ciaż Onta­rio nie może wró­cić do nor­mal­no­ści, „może­my wyjść z zamknię­cia obej­mu­ją­ce­go całą prowincję”.

W sza­rych stre­fach dozwo­lo­ne będą oso­bi­ste zakupy

Regio­ny, któ­re zosta­ną umiesz­czo­ne na sza­rym pozio­mie sys­te­mu ozna­czo­ne­go kolo­ra­mi pro­win­cji, będą mogły wzno­wić oso­bi­ste zaku­py z limi­tem pojem­no­ści 25% w więk­szo­ści pla­có­wek handlowych.

Super­mar­ke­ty i inne skle­py, któ­re sprze­da­ją głów­nie arty­ku­ły spo­żyw­cze, skle­py ogól­no­spo­żyw­cze i apte­ki, będą mia­ły 50-pro­cen­to­wy limit pojemności.

Limit pojem­no­ści 25% będzie doty­czył wszyst­kich innych skle­pów deta­licz­nych, w tym skle­pów dys­kon­to­wych i wiel­ko­po­wierzch­nio­wych, skle­pów mono­po­lo­wych, skle­pów ze sprzę­tem i cen­trów ogrodniczych.