Nowe pra­wo wyma­ga  naucza­nia uczniów o „zbrod­niach komunizmu”

Ucznio­wie szkół śred­nich na Flo­ry­dzie będą musie­li dowie­dzieć się o „zbrod­ni­czo­ści komu­ni­zmu ” na pod­sta­wie jed­nej z trzech ustaw, któ­re guber­na­tor Ron DeSan­tis pod­pi­sał we wtorek.

DeSan­tis pod­pi­sał usta­wy na kon­fe­ren­cji pra­so­wej w Three Oaks Mid­dle Scho­ol w Fort Myers. Dwie — HB 5 i SB 1108 — kon­cen­tru­ją się na edu­ka­cji oby­wa­tel­skiej , a trze­ci — HB 233 — wyma­ga wol­no­ści wypo­wie­dzi w sta­no­wych col­le­ge­ach i uniwersytetach.

reklama

W szcze­gól­no­ści HB 5 wyma­ga, aby Mini­ster­stwo Oświa­ty Flo­ry­dy opra­co­wa­ło zin­te­gro­wa­ny pro­gram edu­ka­cji oby­wa­tel­skiej K‑12, któ­ry obej­mu­je naucza­nie uczniów o wspól­nych pra­wach oby­wa­te­li zgod­nie z Kon­sty­tu­cją i Kar­tą Praw.

Śro­dek doda­je rów­nież wymóg, aby publicz­ne szko­ły śred­nie „ofe­ro­wa­ły porów­naw­czą dys­ku­sję na temat ide­olo­gii poli­tycz­nych, takich jak komu­nizm i tota­li­ta­ryzm, któ­re są sprzecz­ne z zasa­da­mi wol­no­ści i demo­kra­cji leżą­cych u pod­staw Sta­nów Zjednoczonych”.

Krót­ko mówiąc, szko­ły śred­nie muszą dostar­czać „infor­ma­cji na temat zła komu­ni­zmu i tota­li­tar­nej ide­olo­gii”, powie­dział DeSan­tis, zauwa­ża­jąc, że wie­lu miesz­kań­ców Flo­ry­dy, ucie­kło z tota­li­tar­nych reżi­mów i komu­ni­stycz­nych dyk­ta­tur, takich jak Kuba i Wiet­nam, aby żyć w Ameryce.

„Chce­my, aby wszy­scy ucznio­wie to zro­zu­mie­li ” – powie­dział guber­na­tor. „Dla­cze­go ktoś chciał ucie­kać przez wody peł­ne reki­nów… dla­cze­go ludzie opusz­cza­li swe kra­je i ryzy­ko­wa­li życiem, aby móc tu przy­być? Waż­ne jest, aby ucznio­wie to rozumieli”.

HB 5 zapew­ni rów­nież zestaw lektur„Portrety w patrio­ty­zmie” z zaso­ba­mi zawie­ra­ją­cy­mi oso­bi­ste histo­rie „praw­dzi­wych patrio­tów, któ­rzy przy­by­li do usa po doświad­cze­niu okrop­no­ści  reżi­mów komu­ni­stycz­nych” – powie­dział DeSantis.

W oświad­cze­niu DeSan­tis powie­dział, że jest dum­ny z pod­pi­sy­wa­nia ustaw o prio­ry­te­to­wym trak­to­wa­niu edu­ka­cji obywatelskiej.

„Smut­ną rze­czy­wi­sto­ścią jest to, że tyl­ko dwóch na pię­ciu Ame­ry­ka­nów potra­fi popraw­nie wymie­nić trzy gałę­zie rzą­du, a ponad jed­na trze­cia Ame­ry­ka­nów nie może wymie­nić żad­ne­go z praw gwa­ran­to­wa­nych przez Pierw­szą Popraw­kę” – stwierdził.

Trze­cia usta­wa pod­pi­sa­na przez DeSan­tis, HB 233 , ma na celu ochro­nę „wol­no­ści inte­lek­tu­al­nej i róż­no­rod­no­ści poglą­dów” w edu­ka­cji policealnej.

Wyma­ga od pań­stwo­wych szkół wyż­szych i uni­wer­sy­te­tów prze­pro­wa­dza­nia corocz­nych ocen doty­czą­cych wol­no­ści inte­lek­tu­al­nej i róż­no­rod­no­ści poglą­dów w tych insty­tu­cjach. Usta­wa defi­niu­je „wol­ność inte­lek­tu­al­ną i róż­no­rod­ność poglą­dów” jako „eks­po­zy­cja uczniów na róż­ne per­spek­ty­wy ide­olo­gicz­ne i poli­tycz­ne oraz zachę­ca­nie do ich eksploracji”. .

Nowe pra­wo zabro­ni rów­nież szko­łom poli­ce­al­nym ogra­ni­cza­nia uczniom i pra­cow­ni­kom dostę­pu do „pomy­słów i opi­nii, któ­re mogą być dla nich nie­wy­god­ne, nie­po­żą­da­ne, nie­przy­jem­ne lub obraź­li­we”.