Waty­kan poin­for­mo­wał w oświad­cze­niu, że kana­dyj­ska Kon­fe­ren­cja Bisku­pów Kato­lic­kich zapro­si­ła Fran­cisz­ka do odwie­dze­nia Kana­dy i Jego świą­to­bli­wość wyra­ził „chęć” odby­cia tej podró­ży “w nie­okre­ślo­nym terminie”.

Komu­ni­kat ten nastę­pu­je przed pla­no­wa­ną podró­żą do Waty­ka­nu, któ­rą przy­wód­cy Indian, Mety­sów i Eski­mo­sów pla­nu­ją odbyć w grud­niu, aby spo­tkać się z papie­żem aby roz­ma­wiać o prze­pro­sze­niu ich za nad­uży­cia, jakich doświad­czy­ły rdzen­ne dzie­ci w szko­łach pro­wa­dzo­nych przez Kościół na zle­ce­nie  rzą­du w ramach ofi­cjal­ne­go pro­gra­mu asy­mi­la­cyj­ne­go Kanady.

Wezwa­nia do prze­pro­sze­nia sta­ły się gło­śniej­sze w cią­gu ostat­nie­go roku po odkry­ciu setek nie­ozna­ko­wa­nych gro­bów na tere­nach daw­nych szkół z inter­na­ta­mi  w Kolum­bii Bry­tyj­skiej i Saskatchewanie.