O potrze­bie jed­no­ści w obli­czu prze­ciw­no­ści oraz pomo­cy dla naj­bied­niej­szych roz­ma­wia­my z o. Ada­mem Fila­sem z Pro­ku­ry Misyjnej