Domy opie­ki dłu­go­ter­mi­no­wej w Onta­rio wstrzy­ma­ją ogól­ne wizy­ty, z powo­du epi­de­mii COVID-19, napę­dza­nej wyso­ce zakaź­nym warian­tem Omicron.

Mini­ster ds. opie­ki dłu­go­ter­mi­no­wej Rod Phil­lips powie­dział, że zakaz wej­dzie w życie w czwartek,

„Rozu­miem, że wpły­wa to na wie­le rodzin, ale musi­my zacho­wać czuj­ność, szcze­gól­nie w sto­sun­ku do nowe­go warian­tu Omi­cron” – powie­dział Phil­lips we wto­rek na kon­fe­ren­cji prasowej

Od czwart­ku dane­go miesz­kań­ca będzie mogło odwie­dzać tyl­ko dwóch wyzna­czo­nych opie­ku­nów Wszyst­kie inne ogól­ne wizy­ty zosta­ją wstrzy­ma­ne na czas nie­okre­ślo­ny, a miesz­kań­cy nie będą mogli wycho­dzić ze wzglę­dów towa­rzy­skich. Wyj­ścia z waż­nych powo­dów, takich jak wizy­ty lekar­skie, mogą się doby­wać, a ludzie nadal mogą wcho­dzić do domów na wizy­ty paliatywne.

Phi­lips powie­dział, że w 41 domach opie­ki dłu­go­ter­mi­no­we  93 miesz­kań­ców i 161 pra­cow­ni­ków uzy­ska­ło pozy­tyw­ny wynik testu na obec­ność wirusa.

Omi­cron stał się domi­nu­ją­cym warian­tem w Onta­rio w cią­gu mie­sią­ca od wykry­cia pierw­sze­go przypadku.

Onta­rio zgło­si­ło we wto­rek 8 825 nowych przy­pad­ków COVID-19 .

Pro­win­cjo­nal­ny urzęd­nik ds. zdro­wia, dr Kie­ran Moore, doko­nu­je prze­glą­du wytycz­nych doty­czą­cych izo­la­cji dla osób zaka­żo­nych COVID-19 po zmia­nach wpro­wa­dzo­nych w Sta­nach Zjed­no­czo­nych. Moore miał zor­ga­ni­zo­wać kon­fe­ren­cję pra­so­wą na temat zmian w wytycz­nych doty­czą­cych testo­wa­nia i śle­dze­nia kon­tak­tów, ale zosta­ła ona przełożona.

W ponie­dzia­łek ame­ry­kań­scy urzęd­ni­cy ds. zdro­wia skró­ci­li zale­ca­ny okres izo­la­cji dla Ame­ry­ka­nów zara­żo­nych koro­na­wi­ru­sem z 10 do pię­ciu dni i skró­ci­li czas potrzeb­ny na kwa­ran­tan­nę w bli­skich kontaktach.

Agen­cja poin­for­mo­wa­ła, że ​​jej wytycz­ne opie­ra­ją się na dowo­dach, że oso­by zara­żo­ne COVID-19 są naj­bar­dziej zakaź­ne w cią­gu dwóch dni przed i trzy dni po wystą­pie­niu objawów.

Pro­win­cja obni­ży­ła już wyma­ga­nia doty­czą­ce izo­la­cji dla pra­cow­ni­ków opie­ki dłu­go­ter­mi­no­wej i szpi­ta­li, któ­rzy mają kon­takt z COVID-19, aby utrzy­mać kadry  pod­czas fali Omicron.