Od 4 stycz­nia miesz­kań­cy Onta­rio będą potrze­bo­wać kodu QR, aby potwier­dzić sta­tus szcze­pień na razie nie doty­czy to osób nie­zasz­cze­pio­nych, ale jest obo­wiąz­ko­we, dla wszyst­kich, któ­rzy chcą sko­rzy­stać z obo­wią­zu­ją­cych wyjątków.

Ozna­cza to, że od wtor­ku, jeśli chcesz zjeść w restau­ra­cji lub iść do kina dowód szcze­pie­nia bez kodu QR nie wystarczy.

Od 10 stycz­nia nie będą rów­nież akcep­to­wa­ne poświad­cze­nia od leka­rza o wyjąt­kach. Wie­lu leka­rzy było kry­ty­ko­wa­nych za wyda­wa­nie ich “zbyt lek­ką rękę” (oso­by kwa­li­fi­ku­ją­ce się do zwol­nie­nia medycz­ne­go mogą popro­sić swo­je­go leka­rza lub dyplo­mo­wa­ną pie­lę­gniar­kę o prze­sła­nie zwol­nie­nia do zatwier­dze­nia w celu otrzy­ma­nia kodu QR. )

reklama

Oso­bom, któ­re nie mają kom­pu­te­rów lub dru­ka­rek mogą wydru­ko­wać swój doku­ment  z kodem QR bez­płat­nie w wie­lu biblio­te­kach, ale aby uzy­skać dostęp do tych usług, potrzeb­na jest kar­ta biblioteczna.