Sier­giej Ław­row odzna­czył mini­stra spraw zagra­nicz­nych i han­dlu Węgier Péter Szij­jár­tó Orde­rem Przyjaźni.

Szef węgier­skiej dyplo­ma­cji został wyróż­nio­ny za roz­wi­ja­nie sto­sun­ków rosyjsko-węgierskich.

Mini­ster Szij­jár­tó napi­sał na Face­bo­oku, że jest „dum­ny z utrzy­my­wa­nia z Moskwą współ­pra­cy opar­tej na wza­jem­nych inte­re­sach i zaufa­niu, pomi­mo znie­chę­ca­ją­cych ten­den­cji glo­bal­nych i regio­nal­nych”. Zwró­cił uwa­gę, że suk­ces Węgier w wal­ce z euro­pej­skim kry­zy­sem ener­ge­tycz­nym i pan­de­mią koro­na­wi­ru­sa wyni­kał z decy­zji o pro­wa­dze­niu poli­ty­ki zagra­nicz­nej opar­tej na inte­re­sach narodowych.

“Wio­sną uży­li­śmy szcze­pio­nek Sput­ni­ka, aby przy­spie­szyć kam­pa­nię szcze­pień, a umo­wa o zakup gazu zawar­ta we wrze­śniu [z Rosją] gwa­ran­tu­je bez­pie­czeń­stwo ener­ge­tycz­ne nasze­go kra­ju” – stwier­dził Szijjártó.

Mini­ster spraw zagra­nicz­nych Węgier wyra­ził nadzie­ję, że w przy­szłym roku nastą­pi postęp w sto­sun­kach mię­dzy kra­ja­mi w zakre­sie roz­bu­do­wy elek­trow­ni jądro­wej Paks, a tak­że pro­duk­cji szcze­pion­ki Sput­nik V na Węgrzech.
Order Przy­jaź­ni to naj­wyż­sze rosyj­skie odzna­cze­nie pań­stwo­we, jakie moż­ne otrzy­mać oso­ba nie­bę­dą­ca oby­wa­te­lem Rosji. Przy­zna­wa­na jest za wspie­ra­nie współ­pra­cy mię­dzy­na­ro­do­wej z Rosją. Otrzy­mał ją m.in pre­mier Kana­dy Jean Chrétien.