Sze­fo­wa Kana­dyj­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Medycz­ne­go (CMA) mówi, że nad­szedł czas, aby  prze­pro­wa­dzić szcze­rą dys­ku­sję na temat tego, jaką opie­kę powin­ni otrzy­my­wać nie­szcze­pie­ni pacjen­ci z COVID-19.

Według prze­wod­ni­czą­cej CMA dr Kathe­ri­ne Smart set­ki tysię­cy Kana­dyj­czy­ków nie otrzy­mu­ją opie­ki, któ­rej potrze­bu­ją . „Jako spo­łe­czeń­stwo pod­ję­li­śmy decy­zję o nie­pro­por­cjo­nal­nym przy­dzie­la­niu zaso­bów tej gru­pie Kana­dyj­czy­ków kosz­tem innych Kana­dyj­czy­ków, w tym dzie­ci, któ­re nie mogą teraz cho­dzić do szko­ły. I myślę, że zacho­wu­je­my się tak, jak­by to nie był ich wybór, ale jest to ich wybór” – powie­dzia­ła Smart pod­ca­sto­wi Big Story.

„Kana­dyj­czy­cy umie­ra­ją, ponie­waż nie mają dostę­pu do opie­ki zdro­wot­nej, któ­rej potrze­bu­ją, z powo­du prze­cią­że­nia sys­te­mu opie­ki medycz­nej przez pacjen­tów z COVID”.

REKLAMA

Smart uwa­ża, że do tego kry­tycz­ne­go punk­tu dopro­wa­dzi­ła nas decy­zja sto­sun­ko­wo nie­wiel­kiej gru­py ludzi.

„Mamy tę nie­wiel­ką mniej­szość – oko­ło pię­ciu do 10 pro­cent popu­la­cji – któ­ra dopro­wa­dzi­ła nas do miej­sca, w któ­rym teraz jeste­śmy, i myślę, że musi­my poważ­nie podejść do tego, co zamie­rza­my z tym zro­bić” – dodał Smart. .