Przed­sta­wi­cie­le bran­ży trans­por­tu cię­ża­ro­we­go ostrze­ga­ją, że ​​obo­wią­zek szcze­pień dla kie­row­ców może zakłó­cić dosta­wy żyw­no­ści i środ­ków medycznych.

Od 15 stycz­nia nowe prze­pi­sy fede­ral­ne nakła­da­ją na kie­row­ców cię­ża­ró­wek wra­ca­ją­cych z USA obo­wią­zek pod­da­nia się kwa­ran­tan­nie, jeśli nie są zaszczepieni.

Podob­ny obo­wią­zek  od 22 stycz­nia wcho­dzi w życie dla kie­row­ców jadą­cych do USA

Reklama

Mike Mil­lian, prze­wod­ni­czą­cy Pri­va­te Motor Truck Coun­cil of Cana­da w Mil­ton w   Onta­rio, mówi, że to pogłę­bi jesz­cze bar­dziej kło­po­ty z łań­cu­cha­mi dostaw.

„Cho­ciaż sta­ra­my się chro­nić zdro­wie i bez­pie­czeń­stwo publicz­ne, wpro­wa­dza­jąc szcze­pion­kę, może­my szko­dzić zdro­wiu i bez­pie­czeń­stwu publicz­ne­mu, jeśli naka­zu­je­my 20 pro­cent siły robo­czej odej­ście z zawo­du, w cza­sie gdy już mamy nie­do­bór kadr — twier­dzi Mil­lian. „ Stwo­rzy­my więk­sze zagro­że­nie dla zdro­wia publicz­ne­go jeśli nie będzie­my tutaj ostrożni.”

Przed­sta­wi­cie­le trans­por­tu cię­ża­ro­we­go oba­wia­ją się, że nakaz szcze­pień dopro­wa­dzi do tego, że oko­ło 12 000 do 22 000 pra­cow­ni­ków odej­dzie z pracy.

Shel­ley Wal­ker z Cam­brid­ge jest prze­wod­ni­czą­cą Kana­dyj­skiej Fede­ra­cji Kobiet Kie­row­ców; „ Robi­my to od ponad dwóch lat, nie zacho­ro­wa­łem na COVID. Jestem sama w cię­ża­rów­ce”. A dla innych jest to kwe­stia prze­ko­nań religijnych”.

Ste­phen Laskow­ski  pre­zes Cana­dian Truc­king Allian­ce twier­dzi, że usu­nię­cie pew­ne­go odset­ka kie­row­ców w wyni­ku naka­zu szcze­pień jesz­cze bar­dziej pogor­szy trud­ną sytu­ację w łań­cu­chach dostaw.

Mil­lian ma nadzie­ję na opóź­nie­nie man­da­tu i zaofe­ro­wa­nie opcji testo­wa­nia dla kie­row­ców ciężarówek.