Par­la­men­tar­ny komi­sarz budże­to­wy Yves Giro­ux zauwa­ża, że budżet fede­ral­ny nie daje podat­ni­kom zbyt wie­lu moż­li­wo­ści śle­dze­nia spo­so­bu wydat­ko­wa­nia publicz­nych pie­nię­dzy. W zeszłą śro­dę Giro­ux wypo­wia­dał się w senac­kiej komi­sji ds. finan­sów. Stwier­dził, że w usta­wie budże­to­wej zawar­to mecha­ni­zmy, któ­re mają unie­moż­li­wiać nie­wła­ści­we wyda­wa­nie pie­nię­dzy, ale nie ma żad­nych gwa­ran­cji prze­strze­ga­nia tych pro­ce­dur. Gdy już wyda­tek jest zatwier­dzo­ny, śle­dze­nie każ­de­go dola­ra sta­je się bar­dzo trudne.

Sena­tor David Richards z Cana­dian Sena­tors Gro­up odparł, że tego się wła­śnie spo­dzie­wał. „Od czte­rech lat pyta­łem, czy ist­nie­je jakiś spo­sób, by audy­to­rzy lub orga­ny nad­zor­cze mogły przyjść na obra­dy komi­sji i zoba­czyć, na co napraw­dę są wyda­wa­ne publicz­ne pie­nią­dze”, powie­dział Richards. Dodał, że może­my mieć ogól­ne poję­cie, co i dla­cze­go jest finan­so­wa­ne, ale nie zna­my żad­nych szczegółów.

Giro­ux powtó­rzył, że rząd Kana­dy mówi ludziom, „by mu ufa­li i ufa­li urzęd­ni­kom, że uży­wa­ją pie­nię­dzy publicz­nych efek­tyw­nie i w naj­lep­szym celu, tak jak to dekla­ru­ją”. Czy­li nale­ży tyl­ko mieć nadzie­ję, że fun­du­sze wyda­wa­ne są na to, na co powinny.

reklama

Budżet na rok 2022 zakła­da wydat­ki w wyso­ko­ści 45 miliar­dów dola­rów na lud­ność rdzen­ną, 26 miliar­dów na obro­nę naro­do­wą, 6 mld na wete­ra­nów, 4,2 mld na RCMP, 3 mld na wię­zie­nia fede­ral­ne i 1,3 mld na CBC. Dzie­sięć depar­ta­men­tów ma wydać kwo­ty ponad 5 miliar­dów dola­rów każdy.

Justin Tru­de­au obie­cy­wał w 2020 roku, że zmniej­szy wydat­ki, gdy tyl­ko pan­de­mia się skończy.