MÓWIŁY JASKÓŁKI: NIC NIE WARTE SPÓŁKI — to pierw­sza, natych­mia­sto­wa reak­cja po spoj­rze­niu na mapę z pierw­szej stro­ny Goń­ca #16 (21–27 kwiet­nia 2022).

        Jak się oka­zu­je w Miko­łaj­kach wydu­ma­no nową Unię z Ukra­iną — tj nie pierw­szą w histo­rii, ale tym razem dodat­ko­wo… „rezo­lut­nie” … więc ze sto­li­cą we … Lwowie.

        Zasta­na­wia tu … czy?!  taki „stra­te­gicz­ny plan z furt­ką”  powstał w szta­bie cara Wła­dy­mi­ra, czy może w Ber­li­no-Bruk­se­li, a zebra­ni „rodzi­mi miko­ła­je”  13 Kwiet­nia w … Miko­łaj­kach, pod­chwy­ci­li „inte­li­gent­ne roz­wią­za­nie” …  jako pod­wa­li­ny pod/na .… kolej­ny konflikt.

Reklama

Lako­nicz­nie i w zadumie:

        Wyglą­da, że mimo­wol­nie, wyła­nia się tu praw­da taka, że ktoś (trze­ci?) chce się znów (!) prze­je­chać na grzbie­cie Pola­ka … i  z tej przy­czy­ny… zamie­rza, Pol­skę „wpu­ścić w mali­ny”. Więc na to, wszy­scy, prze­to, Chó­ral­nie:  LIBERUM VETO!

        Jestem dum­na i wzru­szo­na do łez, że Pola­cy, po chrześcijańsku/katolicku/pol­sku i szla­chet­nie poma­ga­ją przy­by­łym dosłow­nie w jed­nej koszu­li na grzbie­cie, tj bliź­nim sal­wu­ją­cym się uciecz­ką przed zbrod­ni­czą wojną.

        Oczy­wi­ście, że współ­czu­ję ser­decz­nie hor­ro­ru i wygnań­cze­go losu, i że  dorzu­ci­łam już swo­je pierw­sze cegieł­ki wspar­cia tj pie­nięż­ną i modli­tew­ną, bo ina­czej nie mogę pomóc… chy­ba, że doda­jąc jesz­cze do wyżej napi­sa­nych słów, te koń­co­we, bez roz­dra­py­wa­nia ran: iż uczci­wy NIE będzie się kła­niać ani Sta­li­no­wi ani któ­re­muś „boha­ty­ro­wi” z minio­nych lat 40-tych tj okrut­nym kre­atu­rom, strasz­li­wie wynisz­cza­ją­cym nawet tysią­ce swo­ich ziom­ków  (jeśli ci ziom­ko­wie nie popie­ra­li lub nie przy­kła­da­li rąk do okru­cieństw tam­te­go stu­le­cia), ani kie­dy­kol­wiek i gdzie­kol­wiek i jakiej­kol­wiek oso­bie przy­wo­dzą­cej impe­ria­li­stycz­nej zbrodni.

Z nadzie­ją, że zapa­nu­je pokój

Mał­go­rza­ta K.

•••

Obwód Zie­mi wyno­si 40000 km.

        Witam, pyta­nie: Czy spraw­dza­cie infor­ma­cje, tak jak w tym arty­ku­le. 50 000 kilo­me­trów pro­mu­jąc rzą­do­wy plan ogra­ni­cza­nia emi­sji przez sek­tor ropy i gazu o 40 proc. Prze­by­cie takie­go dystan­su w kon­tek­ście zuży­cia pali­wa lot­ni­cze­go, jest rów­no­waż­ne okrą­że­niu zie­mi trzy razy. Obwod zie­mi 40000 km ? Fake news? https://www.goniec.net/2022/04/24/tru­de­au-nie-zna-wsty­du-przed-lata­nie­m/

Chris Sza­fran­ko

SHP Manu­fac­tu­ring

Od redak­cji: Teo­re­tycz­nie ma Pan rację, 40 tys. to wokół rów­ni­ka, jed­nak, jeśli pole­ci­my „dooko­ła Zie­mi” na naszej sze­ro­ko­ści geo­gra­ficz­nej to od razy robi się wie­le mniej, poło­wę mniej, a jesz­cze „wyżej na mapie” jest jesz­cze mniej. Dzię­ku­je­my, gra­tu­lu­je­my trzeź­wo­ści umysłu.

•••

        Kon­wój Wol­no­ści wstrzy­mał tyra­nię wyszcze­pia­nia, resz­tę przy­spie­szył Putin, woj­na na Ukra­ine. Ale to jesz­cze nie koniec. Tyra­nia trwa. Wyrzu­ce­ni z pra­cy z powo­du nie zaszcze­pia­nia się dalej są bez pra­cy. Kagań­ce na twa­rzy i pasz­por­ty kowi­do­we dalej obo­wią­zu­ją na samo­lo­to­wych liniach kra­jo­wych. Pro­ce­der zamy­ka­nia kont ban­ko­wych prze­ciw­ni­kom rzą­du ist­nie­je. Wal­ka trwa, co widać na uli­cach naszych miast. Z tym że rzą­do­we głów­ne media to prze­mil­cza­ją. Wczo­raj widzia­łem demon­stra­cję w cen­trum Mississaugi…

Lewed H. Zaremba

Od redak­cji: Pasz­por­ty szcze­pion­ko­we obo­wi­zu­ją rów­nież na liniach zagra­nicz­nych. Wie­lo­mi­lio­no­wa część Kana­dyj­czy­ków jest nadal zakład­ni­kiem pre­mie­ra Trudeau.

•••

        Doty­czy tek­stu A. Kumo­ra z poprzed­nie­go nume­ru zaty­tu­ło­wa­ne­go „Pro­szę sobie dopowiedzieć”.

         Cór­ki zapro­si­ły mnie na wspól­ne wspi­na­nie się po ścian­kach hali w Bur­ling­ton. Na miej­scu nie było moż­li­wo­ści by zapła­cić za wstęp i pod­pi­sać wyma­ga­ny świ­stek o wzię­ciu 100% odpo­wie­dzial­no­ści za swo­je czy­ny. Trze­ba było przez komór­kę stwo­rzyć id oraz login, wymy­ślić hasło, podać datę uro­dze­nia, tele­fon, e‑mail i inne szcze­gó­ły, lub dopi­sać się jako gość kogoś posia­da­ją­ce­go login id i podać te same infor­ma­cje. Ode­chcia­ło mi się wobec tego całej zaba­wy- wspi­nacz­ki i ogra­ni­czy­łem się do obser­wa­cji i dopin­gu jako gość ano­ni­mo­wy. Pew­nie jestem sta­ro­świec­ki, ale nie mam ocho­ty pod­po­rząd­ko­wy­wać się takim wyma­ga­niom, bo wte­dy cała roz­ryw­ka prze­sta­je być dla mnie atrak­cyj­na. Nie będę się zmu­szać na siłę do uczest­nic­twa w tej inwi­gi­la­cji. Dzię­ku­ję Panu redak­to­ro­wi za poru­sze­nie tego tematu.