W tego­rocz­nej edy­cji ran­kin­gu uczel­ni wyż­szych QS World Uni­ver­si­ty Ran­kings tyl­ko trzy kana­dyj­skie uni­wer­sy­te­ty zna­la­zły się w pierw­szej pięć­dzie­siąt­ce. Wszyst­kie trzy wypa­dły gorzej niż w zeszłym roku.

Ran­king jest przy­go­to­wy­wa­ny co roku przez bry­tyj­ską fir­mę Quacqu­arel­li Symonds (QS) spe­cja­li­zu­ją­cą się w ana­li­zach doty­czą­cych uczel­ni wyż­szych. Cała lista uwzględ­nia 1400 uni­wer­sy­te­tów z całe­go świa­ta. Tego­rocz­ny ran­king jest naj­ob­szer­niej­szy jak dotąd. Naj­wię­cej szkół jest ze Sta­nów Zjed­no­czo­nych, z Wiel­kiej Bry­ta­nii i Chin kon­ty­nen­tal­nych. Oce­na opie­ra się na wyni­kach w kil­ku kate­go­riach, pod uwa­gę bra­ne są takie czyn­ni­ki jak repu­ta­cja szko­ły w kon­tek­ście aka­de­mic­kim i w śro­do­wi­sku pra­co­daw­ców, licz­ba stu­den­tów na wydzia­łach, licz­ba stu­den­tów kra­jo­wych i zagra­nicz­nych, czy licz­ba cyto­wań w prze­li­cze­niu na pra­cow­ni­ka naukowego.

Jeśli cho­dzi o kana­dyj­skie uczel­nie, to naj­le­piej wypadł McGill Uni­ver­si­ty – miej­sce 31 (81,9 pkt. na 100 moż­li­wych). Nie­wie­le dalej upla­so­wał się Uni­ver­si­ty of Toron­to – zajął 34 miej­sce z wyni­kiem 81,5. Do pierw­szej pięć­dzie­siąt­ki wszedł jesz­cze Uni­ver­si­ty of Bri­tish Colum­bia (47 miej­sce, 77 pkt.). Dla porów­na­nia w ubie­głym roku naj­le­piej wypadł UofT, któ­ry zajął 26 miej­sce. McGill był tuż za nim na 27., a UBC na 46.

reklama

Pierw­sza piąt­ka na liście to: 1. Mas­sa­chu­setts Insti­tu­te of Tech­no­lo­gy (U.S.), 2. Uni­ver­si­ty of Cam­brid­ge (U.K.), 3. Stan­ford Uni­ver­si­ty (U.S.), 4. Uni­ver­si­ty of Oxford (U.K.), i 5. Harvard Uni­ver­si­ty (U.S.). MIT zna­lazł się na pierw­szym miej­scu 11 rok z rzędu.

Mię­dzy 100 a 200 miej­scem upla­so­wa­ło się jesz­cze kil­ka kana­dyj­skich uczel­ni. Są to: Uni­ver­si­ty of Alber­ta ( miej­sce 110), Uni­ver­si­te de Mont­re­al (116), McMa­ster Uni­ver­si­ty (152), Uni­ver­si­ty of Water­loo (154), oraz Western Uni­ver­si­ty (172). Na dal­szych miej­scach zna­leść moż­na jesz­cze: Uni­ver­si­ty of Otta­wa (237), Uni­ver­si­ty of Cal­ga­ry (242), Queen’s Uni­ver­si­ty (246), Dal­ho­usie Uni­ver­si­ty (308), Simon Fra­ser Uni­ver­si­ty (328), Uni­ver­si­ty of Vic­to­ria (359), Uni­ver­si­te Laval, York Uni­ver­si­ty (456), Uni­ver­si­ty of Saskat­che­wan (473). To wciąż jesz­cze pierw­sza pięćsetka.

Ran­king uczel­ni publi­ko­wa­ny jest od 2004 roku.