Libe­ra­ło­wie zablo­ko­wa­li wnio­sek wzy­wa­ją­cy rząd do dostar­cze­nia wszyst­kich doku­men­tów uży­tych do uza­sad­nie­nia ogra­ni­cze­nia podró­ży dla nie­zasz­cze­pio­nych Kana­dyj­czy­ków pod­czas pan­de­mii Covid-19.

Według repor­te­ra Blac­klock, pod­czas czwart­ko­wej komi­sji ds. trans­por­tu Izby Gmin poseł NDP Tay­lor Bachrach zło­żył wnio­sek z proś­bą o „udo­stęp­nie­nie kopii wszyst­kich istot­nych doku­men­tów zawie­ra­ją­cych pora­dy doty­czą­ce zdro­wia publicz­ne­go i mode­lo­wa­nia uży­te  przez Mini­stra Trans­por­tu”  do uza­sad­nie­nia kwa­ran­tan­ny, masko­wa­nia, obo­wiąz­ko­we­go szcze­pie­nia i innych środków

„Nagle pod­ję­to decy­zję o zawie­sze­niu naka­zów nie przed­sta­wia­jąc wyja­śnie­nia, co się tak napraw­dę zmie­ni­ło” – wyja­śnił Bachrach. — „Urzęd­ni­cy ds. zdro­wia publicz­ne­go udzie­la­ją rzą­do­wi porad, a następ­nie rząd podej­mu­je dzia­ła­nia. Inte­re­su­je nas to, kie­dy urzęd­ni­cy ds. zdro­wia publicz­ne­go po raz pierw­szy zaczę­li dora­dzać rzą­do­wi, że te kon­kret­ne środ­ki nie są już sku­tecz­ne i moż­na je bez­piecz­nie zawiesić?

Libe­ral­ny poseł Chu­ren­ce Rogers powo­łał się na pouf­ność prac gabi­ne­tu przed odda­le­niem wniosku.

Według Roger­sa, rząd ma pra­wo chro­nić infor­ma­cje „któ­re mogą wyrzą­dzić szko­dę”, jeśli opi­nia publicz­na o nich się dowie.

Libe­ra­ło­wie w ostat­nich tygo­dniach wie­lo­krot­nie powo­ły­wa­li się na pouf­ność prac­ga­bi­ne­tu , aby unie­moż­li­wić par­tiom opo­zy­cyj­nym dostęp do waż­nych  informacji.

W mia­rę jak roz­wi­ja się śledz­two w spra­wie bez­pre­ce­den­so­we­go uży­cia usta­wy o sytu­acjach wyjąt­ko­wych przez pre­mie­ra Justi­na Tru­de­au , mini­ster bez­pie­czeń­stwa publicz­ne­go Mar­co Men­di­ci­no odmó­wił   ujaw­nie­nia infor­ma­cji, na któ­rych pole­gał rząd, aby wpro­wa­dzić stan wyjątkowy.

Na począt­ku tego tygo­dnia rząd fede­ral­ny ogło­sił, że obo­wią­zek szcze­pień na podróż lot­ni­czą i kole­jo­wą zosta­je zawie­szo­ny od 20 czerw­ca. Jed­nak nadal obo­wią­zu­ją  kwa­ran­tan­ny dla nie­zasz­cze­pio­nych i obo­wiąz­ko­we dowo­dy szcze­pień dla osób odwie­dza­ją­cych Kanadę.

 

Zapra­sza­my do wspie­ra­nia naszej dzia­łal­no­ści poprzez dota­cje oraz odwie­dze­nie naszych stron na Face­bo­oku i w Youtu­be