Envi­ron­ment Cana­da publi­ku­je nie­praw­do­po­dob­ne pro­gno­zy. W naj­da­lej wysu­nię­tej na pół­noc osa­dzie ludz­kiej, Alert, w Nuna­vu­cie, jest cie­plej niż w Vic­to­rii. To dość spek­ta­ku­lar­ne i bez­pre­ce­den­so­we, przy­zna­je głów­ny kli­ma­to­log agen­cji pogo­do­wej David Phillips.

W nie­dzie­lę w Cana­dian For­ces Sta­tion Alert na wyspie Elle­sme­re ter­mo­me­try poka­zy­wa­ły 21 stop­ni Cel­sju­sza. Dzień póź­niej było 20 stop­ni. W lip­cu śred­nia tem­pe­ra­tu­ra powie­trza w Alert to 7 stop­ni Celsjusza.

To ostat­nia z ano­ma­lii pogo­do­wych odno­to­wa­nych na pół­no­cy kra­ju. Wcze­śniej, 9 lip­ca, w Nuna­vut Day, w Iqu­alit padł rekord cie­pła – odno­to­wa­no 23,5 stop­nia Cel­sju­sza. Phil­lips pod­kre­śla, że nowe rekor­dy są wyż­sze nie o kil­ka dzie­sią­tych stop­nia. War­to­ści są zna­czą­co różne.