W Toron­to powsta­nie nowa fran­cu­sko­ję­zycz­na szko­ła śred­nia, ogło­sił rząd Onta­rio. Zosta­nie zało­żo­na na miej­scu byłej Gre­en­wo­od Secon­da­ry Scho­ol, któ­rą pro­win­cja odku­pi od toron­toń­skie­go kura­to­rium szkół publicz­nych. “Con­se­il sco­la­ire Via­mon­de” na zakup nie­ru­cho­mo­ści przy Moun­tjoy Ave­nue nie­da­le­ko Gre­en­wo­od i Dan­forth dosta­nie z Queen’s Park 10,2 milio­na dola­rów — przede wszyst­kim na wymia­nę sys­te­mu ogrze­wa­nia i kli­ma­ty­za­cji, napra­wę dachu i okien oraz przy­sto­so­wa­nie budyn­ku do potrzeb osób nie­peł­no­spraw­nych (win­dy, rampy).

W szko­le będzie się uczyć 500 uczniów w kla­sach od siód­mej do 12.

Rząd fede­ral­ny i rząd Onta­rio w zeszłym tygo­dniu ogło­si­ły, że prze­zna­czą 126 milio­nów dola­rów na otwar­cie nowe­go fran­cu­sko­ję­zycz­ne­go uni­wer­sy­te­tu w Toron­to. Uczel­nia mia­ła­by przy­jąć pierw­szych stu­den­tów jesie­nią 2021 roku.