Cana­da Post prze­su­wa ter­mi­ny dostaw przed świę­ta­mi i wciąż powta­rza klien­tom, że powin­ni się spo­dzie­wać opóź­nień. W przy­pad­ku listów ter­mi­ny pozo­sta­ją nie­zmie­nio­ne. Jed­nak jeśli cho­dzi o pacz­ki, to dla lokal­nych prio­ry­te­to­wych, Xpres­spost, flat rate box i regu­lar­nych ter­min dosta­wy to pią­tek. Dla regio­nal­nych typu prio­ry­tet i Xpres­spost ter­min to pią­tek, flat rate box są dostar­cza­ne od śro­dy do piąt­ku, a regu­lar­ne od ponie­dział­ku do śro­dy.  W przy­pad­ku prze­sy­łek kra­jo­wych roz­kład jest nastę­pu­ją­cy: prio­ry­te­to­we — pią­tek, Xpres­spost — czwar­tek, flat rate box — czwar­tek, regu­lar­ne — wto­rek. Ter­min dosta­wy paczek regu­lar­nych może się jed­nak zmie­niać w zależ­no­ści od adre­su odbior­cy i tu nie­któ­re ter­mi­ny już są przekroczone.

W ostat­ni week­end Cana­da Post dostar­czy­ła rekor­do­wą licz­bę 1,1 milio­na paczek. Spo­dzie­wa­jąc się duże­go poby­tu pocz­ta odpo­wied­nio wcze­śniej zatrud­ni­ła ponad 4000 pra­cow­ni­ków sezo­no­wych, uru­cho­mi­ła ponad 1000 samo­cho­dów dostawczych.