Miesz­kań­cy Bramp­ton, zwłasz­cza w cza­sie pan­de­mii, zada­ją sobie pyta­nie, kie­dy ich mia­sto docze­ka się nowe­go szpi­ta­la. Bur­mistrz Patrick Brown pyta­ny o to, co jest dla nie­go prio­ry­te­tem w budże­cie pro­win­cji, któ­ry ma być ogło­szo­ny w mar­cu, trzy razy powtó­rzył sło­wo “szpi­tal”.

Queen’s Park zda­je sobie spra­wę z potrzeb Bramp­ton. Stan Cho, sekre­tarz par­la­men­tar­ny mini­stra finan­sów, powie­dział, że widać nie­do­sta­tecz­ne finan­so­wa­nie infra­struk­tu­ry medycz­nej i loka­li posło­wie czę­sto przy­po­mi­na­ją o tym pro­ble­mie. Pre­mier Doug Ford uznał dru­gą fazę inwe­sty­cji w Peel Memo­rial Hospi­tal za prio­ry­tet rzą­du. Cho dodał, że spo­dzie­wa się dobrych wie­ści w tej spra­wie w cią­gu kil­ku mie­się­cy. Zachę­cił miesz­kań­ców, by nie rezy­gno­wa­li i dalej przy­po­mi­na­li poli­ty­kom o swo­ich żądaniach.

Rok temu pre­mier Ford pod­czas wizy­ty w Bramp­ton powie­dział, że popie­ra plan otwar­cia nowe­go szpi­ta­la, ale nie zosta­ło jasno powie­dzia­ne, czy powsta­nie nowy ośro­dek, czy też cho­dzi raczej o roz­bu­do­wę ist­nie­ją­ce­go szpitala.