Z żalem zawia­da­mia­my, że odszedł na wiecz­ną wachtę
Marek Myślic­ki, nasz kole­ga żeglarz.
Kon­do­len­cje dla rodzi­ny składa
Zarząd Yacht Klu­bu Pol­ski w Toronto

 

Msza Świę­ta żałob­na za S. P. Mar­ka Myślic­kie­go odbę­dzie się o 10 rano 26 listo­pa­da w koście­le św. Tere­sy przy 100 Tenth Stre­et, Eto­bi­co­ke. Pochó­wek tego same­go dnia o 12:30 na Holy Cross Ceme­te­ry, 8361 Yon­ge St. Thorn­hill, sek­cja 25, kwa­te­ra 453.

REKLAMA

O czym zawia­da­mia Rodzi­na pogrą­żo­na w żałobie

7- go listo­pa­da, 2021 odszedł w spo­ko­ju, we śnie, powo­ła­ny na ostat­nią wach­tę nasz kole­ga żeglarz Marek Myślic­ki. Zapa­lo­ny rega­to­wiec pły­wał w PCYC Port Cre­dit na jach­cie „Rode Crew” naj­pierw z Bobem Sar­ną póź­nej z Mar­kiem Rugałą.

Marek uro­dził się 19 paź­dzier­ni­ka 1944 w War­sza­wie . Miał trzy uko­cha­ne sio­stry: Mał­go­rza­tę, Agę i Anię. Był absol­wen­tem Wydzia­łu Pra­wa Uni­wer­sy­te­tu War­szaw­skie­go. Pierw­szą łód­kę budo­wał w ogro­dzie przy domu, na Sadybie.

Marek dużo podró­żo­wał. Znał kil­ka języ­ków obcych. Kochał dobrą muzy­kę, był eru­dy­tą. Był z zami­ło­wa­nia dobrym kucha­rzem. Miał wła­sny jacht — Hughes 28’.

Syn Mar­ka Rafał, miesz­ka w Irlan­dii i ma syna Mate­usza, a syn Marek Kon­rad, miesz­ka w Polsce.

Mar­ka pozna­łem 30 lat temu w Toron­to gdy razem zakła­da­li­śmy orga­ni­za­cję polo­nij­ną „Polo­nia Przy­szło­ści”. Potem byli­śmy współ­za­ło­ży­cie­la­mi Pol­sko-Kana­dyj­skie­go Jacht Klu­bu „Bia­ły Żagiel’. Marek był też sym­pa­ty­kiem Yacht Klu­bu Pol­ski Toronto.

Marek pozo­sta­nie w naszej pamię­ci jako dobry, uczyn­ny kole­ga, któ­ry był wzo­rem żeglar­skich cnót i ludz­kich zachowań.

Do spo­tka­nia na dru­gim brzegu.

 

Kpt j. dr Jan Wła­dy­sław Zamorski

Koman­dor YKP Toronto

 


Ś.P. Pana Mar­ka Myślic­ke­go pozna­łam na Rega­tach o Puchar YKP na Toron­to Island w sierp­niu 2021 roku, na pokła­dzie jach­tu Rode Crew. Zro­bił na mnie nie­sa­mo­wi­te wra­że­nie. Miły, inte­li­gent­ny, doświad­czo­ny żeglarz z 63-let­nim sta­żem. Dawał poczu­cie bezpieczeństwa.
Szko­da, ze tak szyb­ko odszedł.

Wyra­zy współ­czu­cia dla Rodziny

Ane­ta Ruciń­ska- Woźnowski

„Poże­gna­nie Żeglarza”

Muzy­ka i sło­wa Mar­ta Kania

Wyra­zy współ­czu­cia po nagłej śmier­ci nasze­go Dro­gie­go Kole­gi Żeglarza
S.P. Mar­ka Myslic­kie­go skła­da załoga
Rode Crew:

Marek Ruga­la-kapi­tan
Józef Lewandowski
Aga­ta Potaczala
Zofia Mrozowska
Łukasz Kowalczyk

S. P Marek był człon­kiem załogi
Rode Crew przez ostat­nie trzy lata życia. Pozo­sta­nie w naszej pamię­ci jako doświad­czo­ny Żeglarz, wspa­nia­ły Przy­ja­ciel, Dobry Czło­wiek. Będzie nam Cie­bie bra­ko­wa­ło. Do zoba­cze­nia na dru­gim brzegu.