Pre­mier Justin Tru­de­au stwier­dził w śro­dę, że “musi dowie­dzieć się wię­cej” o pla­nie Quebe­cu  nało­że­nia podat­ku  na nie­szcze­pio­nych, “zanim będzie mógł zde­cy­do­wać, czy poprzeć ten pomysł”.

Tru­de­au powie­dział, że rząd fede­ral­ny pró­bo­wał zachę­cić nie­szcze­pio­nych do zastrzy­ku ogra­ni­cze­nia­mi podró­żo­wa­nia i  naka­za­mi szcze­pień w miej­scu pra­cy – ale poda­tek na opie­kę zdro­wot­ną, taki jak ten zapro­po­no­wa­ny przez Quebec, jest “nowa­tor­ską kon­cep­cją, któ­ra wyma­ga dal­szych analiz”.

Pod­czas gdy szcze­gó­ły na tym eta­pie są pobież­ne, pre­mier Quebe­cu Fra­nço­is Legault powie­dział we wto­rek, że pro­win­cja nało­ży dotkli­wy poda­tek zdro­wot­ny na miesz­kań­ców Quebe­cu, któ­rzy odmó­wią przy­ję­cia pierw­szej daw­ki szcze­pion­ki prze­ciw COVID-19 w nad­cho­dzą­cych tygodniach.

Reklama

Legault dodał, że chce, aby koszt był „znacz­ny”   aby zachę­cić nie­szcze­pio­nych do przy­ję­cia przy­naj­mniej jed­nej dawki.

Tru­de­au stwier­dził, że każ­dy poda­tek lub opła­ta musi być zgod­ny z usta­wo­daw­stwem fede­ral­nym, któ­re gwa­ran­tu­je powszech­ny dostęp do opie­ki zdrowotnej.

Aby pomóc w wal­ce z warian­tem Omi­cron, rząd fede­ral­ny pla­nu­je w tym mie­sią­cu dostar­czyć pro­win­cjom i tery­to­riom oko­ło 16,1 milio­na dodat­ko­wych dawek szcze­pion­ki na COVID-19.

Pod­czas gdy wcze­sne dane suge­ru­ją, że obec­ne szcze­pion­ki są mniej sku­tecz­ne w zapo­bie­ga­niu infek­cji Omi­cron, oso­by zaszcze­pio­ne znacz­nie rza­dziej doświad­cza­ją poważ­nych następstw – takich jak hospi­ta­li­za­cja i śmierć — infor­mu­ją władze

Na przy­kład w Onta­rio mniej niż dzie­więć pro­cent osób w wie­ku 12 lat i star­szych jest nie­szcze­pio­nych – ale oso­by te sta­no­wią poło­wę wszyst­kich przy­jęć na OIOM. Dru­gą poło­wę sta­no­wią oso­by zaszczepione.

Dodat­ko­we 9,3 milio­na dawek szcze­pion­ki Moder­na Spi­ke­vax i 6,8 milio­na dawek pre­pa­ra­tu Pfi­zer-BioN­Tech Comir­na­ty dla dorosłych/młodzieży poja­wi się w Kana­dzie w tym miesiącu,

W opar­ciu o zale­ce­nia Naro­do­we­go Komi­te­tu Dorad­cze­go ds. Szcze­pień (NACI), pro­win­cje i tery­to­ria prze­zna­cza­ją część szcze­pio­nek fir­my Pfi­zer dla osób w wie­ku od 12 do 29 lat z powo­du obaw o pod­wyż­szo­ne wskaź­ni­ki zapa­le­nia mię­śnia ser­co­we­go obser­wo­wa­ne po zasto­so­wa­niu szcze­pion­ki Moder­na Spi­ke­vax w tej gru­pie wiekowej.

NACI wezwa­ło pro­win­cje do „ostroż­ne­go” korzy­sta­nia z Pfi­ze­ra u osób w ponad 30 lat, aby „zapew­nić ter­mi­no­wy i spra­wie­dli­wy dostęp” dla młod­szych rocz­ni­ków, powie­dział rzecz­nik Health Canada.

Tym­cza­sem w szo­ku­ją­cym oświad­cze­niu szef fir­my Pfi­ze­ra stwier­dzi­łi, że dwie daw­ki szcze­pion­ki anty­co­vi­do­wej tej fir­my zapew­nia­ją przed Omi­cro­nem jedy­nie „ogra­ni­czo­ną ochro­nę, jeśli w ogó­le jaką­kol­wiek”  Albert Bour­la  w wywia­dzie dla Yahoo Finan­ce dodał, że „Trzy daw­ki  zapew­nia­ją roz­sąd­ną ochro­nę przed hospi­ta­li­za­cją i zgo­na­mi – przed zgo­na­mi, jak sądzę, bar­dzo dobrą ale mniej­szą ochro­ną przed infek­cją. Teraz pra­cu­je­my nad nową wer­sją naszej szcze­pion­ki, 1.1, że tak powiem, któ­ra obej­mie rów­nież Omi­cron. Oczy­wi­ście cze­ka­my na osta­tecz­ne wyni­ki, [ale] szcze­pion­ka będzie goto­wa w marcu”.

W osob­nym wywia­dzie dla CNBC dr Bour­la powie­dział, że nowa szcze­pion­ka Pfi­ze­ra obej­mo­wa­ła­by rów­nież inne warian­ty w obiegu

Dodał, że nie jest rów­nież jasne, czy koniecz­ne będzie wyko­na­nie czwar­tej daw­ki przy­po­mi­na­ją­cej , ponie­waż Pfi­zer ma prze­pro­wa­dzić eks­pe­ry­men­ty w tej sprawie.

Szcze­pion­ki Pfi­zer i Moder­na  są sku­tecz­ne tyl­ko w oko­ło 10 pro­cen­tach w zapo­bie­ga­niu obja­wo­we­mu zaka­że­niu Omi­cro­nem 20 tygo­dni po dru­giej daw­ce, jak wyka­za­ło bada­nie prze­pro­wa­dzo­ne przez bry­tyj­ską Agen­cję Bez­pie­czeń­stwa Zdrowia.

Cho­ciaż dwie daw­ki nadal zapew­nia­ją dobrą ochro­nę przed poważ­ną cho­ro­bą, bada­nie wyka­za­ło, że zastrzy­ki przy­po­mi­na­ją­ce zwięk­szy­ły ochro­nę przed obja­wo­wą infek­cją do 75%.

Fir­ma Pfi­zer twier­dzi, że jej wła­sne bada­nia poka­zu­ją, że trze­cia daw­ka szcze­pion­ki powo­du­je 25-krot­ny wzrost pozio­mu prze­ciw­ciał neu­tra­li­zu­ją­cych prze­ciw­ko nowe­mu szczepowi.