Rząd Tru­de­au ogło­sił, że współ­pra­cu­je z linia­mi lot­ni­czy­mi w celu roz­wa­że­nia wymo­gu „posia­da­nia cyfro­we­go doku­men­tu toż­sa­mo­ści” opar­te­go na danych bio­me­trycz­nych, takich jak roz­po­zna­wa­nie twa­rzy, przed wej­ścia na pokład samo­lo­tu pod­czas podró­ży lotniczych.

Oświad­cze­nie z 14 maja opu­bli­ko­wa­ne w Cana­da Gazet­te w spra­wie   zmia­ny prze­pi­sów doty­czą­ce bez­piecz­nych podró­ży lot­ni­czych szcze­gó­ło­wo opi­su­je, w jaki spo­sób Depar­ta­ment Bez­pie­czeń­stwa Publicz­ne­go i Reago­wa­nia na Sytu­acje Kry­zy­so­we oma­wiał pro­po­no­wa­ne wyma­ga­nia pod­czas ćwi­cze­nia dla zain­te­re­so­wa­nych stron.

reklama

„Zgod­nie z pla­nem (Public Safe­ty­’s) For­ward Regu­la­to­ry Plan 2021–2023, w trak­cie kon­sul­ta­cjach z zain­te­re­so­wa­ny­mi stro­na­mi” – czy­ta­my w oświadczeniu.

„oma­wia­no cyfro­we doku­men­ty toż­sa­mo­ści i bio­me­trycz­ne doku­men­ty podróży”.

„Bio­me­trycz­ne doku­men­ty podró­ży” zosta­ły zde­fi­nio­wa­ne przez Biu­ro Bez­pie­czeń­stwa Publicz­ne­go mię­dzy inny­mi jako „elek­tro­nicz­ne doku­men­ty iden­ty­fi­ka­cyj­ne wyko­rzy­stu­ją­ce iden­ty­fi­ka­to­ry bio­me­trycz­ne (takie jak roz­po­zna­wa­nie twarzy)”.

Rząd zauwa­żył rów­nież, że czte­rech nie wymie­nio­nych z nazwy prze­woź­ni­ków lot­ni­czych pla­nu­je wkrót­ce wdro­żyć „inno­wa­cyj­ne roz­wią­za­nia w zakre­sie zarzą­dza­nia tożsamością”.

Testy mają­ce na celu wpro­wa­dze­nie tech­no­lo­gii roz­po­zna­wa­nia twa­rzy na kana­dyj­skich lot­ni­skach trwa­ją już od 2016 roku.

W zeszłym roku ujaw­nio­no, że w 2016 roku libe­ral­na admi­ni­stra­cja zezwo­li­ła na pota­jem­nie zeska­no­wał twa­rze milio­nów nicze­go nie­podej­rze­wa­ją­cych podróż­nych na mię­dzy­na­ro­do­wym lot­ni­sku  Pear­so­na w Toron­to  Według  Glo­be and Mail do szpie­go­wa­nia podróż­nych wyko­rzy­sta­no 31 kamer, a zdję­cia zosta­ły następ­nie porów­na­ne z zesta­wem danych obej­mu­ją­cym 5000 wcze­śniej­szych depor­to­wa­nych osób, aby usta­lić, czy ktoś nie podró­żo­wał, korzy­sta­jąc z fał­szy­wej doku­men­ta­cji. Pod­czas tych “ćwi­czeń” ska­no­wa­no twa­rze do 20 000 podróż­nych dziennie.

Poja­wi­ły się rów­nież oba­wy doty­czą­ce wdra­ża­nia przez rząd fede­ral­ny pro­gra­mu toż­sa­mo­ści cyfro­wej. Kana­dyj­ski rząd, Air Cana­da i dwie inne kana­dyj­skie linie lot­ni­cze przy­stą­pi­ły do ​​pro­gra­mu „Known Tra­vel­ler Digi­tal Iden­ti­ty” Świa­to­we­go Forum Ekonomicznego.

Jak dono­sił por­tal  True North, w lutym panel fede­ral­ny z udzia­łem wice­mi­ni­stra ds. inno­wa­cji, nauki i roz­wo­ju gospo­dar­cze­go Fran­ci­sa Bilo­de­au oma­wiał wyko­rzy­sta­nie toż­sa­mo­ści cyfro­wych do śle­dze­nia Kana­dyj­czy­ków pod kątem przy­szłych szcze­pień i wynaj­dy­wa­nia osób, któ­re jesz­cze nie otrzy­ma­ły zastrzy­ku przypominającego.

za True North