fot. twitter

Reak­cje poli­cji w mia­stach Euro­ipy sta­ją sią zco­raz bar­dziej bru­tal­ne poni­żej przy­kład z fran­cu­skie­go Nantes.

a tak­że kon­tro­le pasz­por­tów szcze­pion­ko­wych i obo­wiąz­ko­we­go wyszcze­pia­nia osób powy­żej 50 roku życia we Włoszech.

reklama