Pod­czas gdy w czwar­tek wie­czo­rem postę­po­wi kon­ser­wa­ty­ści odnie­śli miaż­dżą­ce zwy­cię­stwo, znacz­na więk­szość miesz­kań­ców Onta­rio zde­cy­do­wa­ła się nie zawra­cać sobie gło­wy pój­ściem do urn.

Pod­czas wybo­rów w 2022 r. pro­win­cja odno­to­wa­ła naj­niż­szą fre­kwen­cję wybor­czą w histo­rii — według wstęp­nych wyni­ków tyl­ko oko­ło 43,5% upraw­nio­nych odda­ło głos.

Spo­śród nie­co ponad 10,7 mln zare­je­stro­wa­nych wybor­ców odpo­wia­da to nie­co ponad 4,6 mln odda­nych głosów.

reklama

Ostat­ni raz fre­kwen­cja wybor­cza była poni­żej 50% mia­ła miej­sce w 2011 roku, kie­dy gło­so­wa­ło zale­d­wie 48% miesz­kań­ców Onta­rio w wie­ku powy­żej 18 lat.