18 czerw­ca, br. odby­ła się uro­czy­stość nada­nia Szko­le Pol­skiej w Toron­to imie­nia Gene­ra­ła Józe­fa Hal­le­ra. Gość­mi spo­tka­nia byli Kon­sul Gene­ral­na Pani Mag­da­le­na Psz­czół­kow­ska, Pre­zes ZNP Kana­da Pani Iwo­na Mali­now­ska, Wice­pre­zes Pani Tere­sa Szra­mek, Prze­wod­ni­czą­ca Rady Rodzi­ców Pani Domi­ni­ka Pańsz­czyk, Nauczy­cie­le Szko­ły Pol­skiej i licz­nie zebra­ni Ucznio­wie i Rodzi­ce. Pod­czas uro­czy­sto­ści, kie­row­nik szko­ły Pani Syl­wia Kru­pa odczy­ta­ła Listy Gra­tu­la­cyj­ne Amba­sa­do­ra RP w Kana­dzie i Dyrek­tor ORPEG. Życze­nia nade­sła­ła tak­że Pre­zes Sto­wa­rzy­sze­nia “Kul­tu­ra Pol­ska” we Fran­cji, Pani Ali­cja Tro­ja­now­ska wraz ze spe­cjal­nie przy­go­to­wa­nym na tę oka­zję filmem.

        Kie­row­nik szko­ły w swo­im wystą­pie­niu  przy­po­mnia­ła  doko­na­nia gene­ra­ła Hal­le­ra i jego żoł­nie­rzy  oraz pod­kre­śli­ła, jak wiel­kim zobo­wią­za­niem jest  pod­trzy­ma­nie pamię­ci o dum­nym boha­te­rze i prze­ka­zy­wa­nie jego legen­dy kolej­nym poko­le­niom. Na zakoń­cze­nie doko­na­no uro­czy­ste­go aktu ślubowania.

        Z oka­zji nada­nia szko­le imie­nia patro­na, w cią­gu ostat­nie­go roku nauczy­cie­le zor­ga­ni­zo­wa­li sze­reg kon­kur­sów i pre­zen­ta­cji nawią­zu­ją­cych do posta­ci Błę­kit­ne­go Gene­ra­ła. Pra­ce Uczniów moż­na było podzi­wiać pod­czas uroczystości.

reklama

        Niech ten wspa­nia­ły wzór naśla­do­wa­nia dla mło­dzie­ży będzie zachę­tą do wcie­la­nia patrio­ty­zmu w życiu codzien­nym; tak, jak robił to gene­rał Haller.

Syl­wia Krupa

Kie­row­nik Szko­ły Pol­skiej w Toronto