Region Peel przy­go­to­wu­je się na zmniej­sze­nie finan­so­wa­nia służ­by zdro­wia przez prowincję.

Urzęd­ni­cy z regio­nu przy­go­to­wu­ją odpo­wiedź na decy­zję rzą­du, któ­ra zosta­ła im zako­mu­ni­ko­wa­na w czwar­tek przed Świę­ta­mi. W mailu adre­so­wa­nym do człon­ków rady regio­nu wysła­nym w pią­tek komi­sarz ds. usług dla lud­no­ści Jani­ce She­ehy zapo­wie­dzia­ła, że urzęd­ni­cy będą goto­wi do przed­sta­wie­nia spra­woz­da­nia ust­ne­go 25 kwiet­nia. She­ehy zauwa­ży­ła, że nie tyl­ko nakła­dy na służ­bę zdro­wia mają być zmniej­szo­ne. We wcze­śniej­szych dniach urzęd­ni­cy dosta­li podob­ne powia­do­mie­nia doty­czą­ce ogra­ni­cze­nia fun­du­szy prze­zna­czo­nych do tej pory na inne usłu­gi publiczne. 

W ramach zmian finan­so­wa­nia służ­by zdro­wia Local Health Inte­gra­tion Networks (LHIN) mają być zastą­pio­ne przez „Onta­rio Health Teams”. Rząd nazy­wa to nowym mode­lem inte­gra­cji opie­ki i odpo­wied­nie­go finan­so­wa­nia, któ­ry pozwo­li na dopa­so­wa­nie leka­rzy i usług do potrzeb pacjen­tów i rodzin w danej lokal­nej spo­łecz­no­ści. Do tego wie­li usłu­go­daw­ców świad­czą­cych obec­nie usłu­gi z zakre­su ochro­ny zdro­wia ma być połą­czo­nych w jed­ną agen­cję Onta­rio Health. Rząd ma nadzie­ję, że cen­tra­li­za­cja będzie sprzy­jać przej­rzy­sto­ści sys­te­mu. Poza tym w pla­nach jest wdro­że­nie nowych tech­no­lo­gii infor­ma­cyj­nych, tak by pacjen­ci mie­li np. dostęp do swo­ich kar­to­tek medycznych.