W Toron­to wylą­do­wał samo­lot Fly­ing Eye Hospi­tal. Akcja orga­ni­za­cji Orbis Inter­na­tio­nal zosta­ła zaini­cjo­wa­na w 1982 roku. Dzię­ki niej pomoc dotar­ła do 253 milio­nów osób nie­wi­do­mych i nie­do­wi­dzą­cych na całym świe­cie, przede wszyst­kim w kra­jach roz­wi­ja­ją­cych się, któ­re w prze­ciw­nym razie nie mia­ły­by szans na sko­rzy­sta­nie z naj­now­szych zdo­by­czy tech­ni­ki. Orga­ni­za­cja pro­wa­dzi też szko­le­nia miej­sco­wych leka­rzy, by mogli lepiej słu­żyć swo­im pacjentom.

W 2017 roku zespół per­so­ne­lu i wolon­ta­riu­szy Orbis Inter­na­tio­nal prze­pro­wa­dził 5 milio­nów badań prze­sie­wo­wych, 96 000 ope­ra­cji i zabie­gów lase­ro­wych, prze­szko­lił 62 000 leka­rzy, pie­lę­gnia­rek i nauczy­cie­li. Jed­nym z zaan­ga­żo­wa­nych w dzia­ła­nia orga­ni­za­cji jest Kana­dyj­czyk, dr Brian Leonard, któ­ry poza pra­cą chi­rur­ga-oku­li­sty w Uni­ver­si­ty of Otta­wa Eye Insti­tu­te, od 1983 roku współ­pra­cu­je tak­że z Orbis Inter­na­tio­nal. Szko­li i ope­ru­je. Dr Leonard jest leka­rzem z naj­dłu­żym sta­żem w Orbis Inter­na­tio­nal. Lekarz, któ­ry prze­pro­wa­dził naj­wię­cej ope­ra­cji — ponad 1000 w 60 kra­jach — to też Kana­dyj­czyk, dr Garth Tay­lor z Corn­wall, Ont.


Samo­lo­to­wy szpi­tal ostat­ni raz wylą­do­wał w Kana­dzie 10 lat temu. W Toron­to był przez 3 dni w ramach dorocz­nej akcji zbiór­ki pie­nię­dzy. Na pokła­dzie MD-10 znaj­du­ją się: sala wykła­do­wa na 46 osób, pokój do zabie­gów lase­ro­wych, sala ope­ra­cyj­na, sale przed- i poope­ra­cyj­ne oraz cen­trum symu­la­cji. Obe­cy samo­lot jest trze­cim lata­ją­cym szpi­ta­lem uży­wa­nym w histo­rii ini­cja­ty­wy Fly­ing Eye Hospi­tal. Maszy­na zosta­ła poda­ro­wa­na w 2016 roku przez FedEx. FedEx zaj­mu­je się też obsłu­gą i utrzy­ma­niem samolotu.

Reklama