W Mis­sis­sau­dze mamy do dys­po­zy­cji sieć pięk­nych ście­żek spa­ce­ro­wych, szcze­gól­nie uro­kli­wych zwłasz­cza teraz — jesie­nią oto krót­ka wide­ore­la­cja z jed­nej z nich wzdłuż Cre­dit River od Stre­et­svil­le do dale­ko za Bri­tan­nia Rd.  Zapraszamy!