Straż­ni­cy wię­zien­ni z insty­tu­cji fede­ral­nych mówią, że osa­dze­ni mogą mieć dostęp do igieł, ale pod warun­kiem zakła­da­nia nowych nad­zo­ro­wa­nych miejsc bez­piecz­nych zastrzy­ków w zakła­dach kar­nych. Union of Cana­dian Cor­rec­tio­nal Offi­cers poda­je przy­kład takie­go miej­sca w wię­zie­niu Drum­hel­ler w Alber­cie. Taki model jest zna­cze­nie bez­piecz­niej­szy niż pro­gram wymia­ny igieł pro­wa­dzo­ny w sied­miu fede­ral­nych zakła­dach karnych.

Służ­by wię­zien­ne twier­dzą, że obie ini­cja­ty­wy są tak samo klu­czo­we dla zmniej­sza­nia ryzy­ka prze­no­sze­nia wiru­so­we­go zapa­le­nia wątro­by typu C i wiru­sa HIV. Przez dłu­gi czas nar­ko­ty­ki były abso­lut­nie zaka­za­ne w wię­zie­niach, ale nie było moż­li­wo­ści, by wyeli­mi­no­wać kon­tra­ban­dę. Dla­te­go też związ­kow­cy uwa­ża­ją, że igły powin­ny być w jakiś spo­sób dostępne.

Pro­gram wymia­ny igieł został wpro­wa­dzo­ny w zeszłym roku. W ramach pro­gra­mu zakwa­li­fi­ko­wa­ni więź­nio­wie otrzy­mu­ją zesta­wy do wyko­ny­wa­nia zastrzy­ków, któ­rych mogą uży­wać w swo­jej celi. Zanim osa­dzo­ny zosta­nie zakwa­li­fi­ko­wa­ny do pro­gra­mu, służ­by wię­zien­ne pro­wa­dzą dokład­ną ana­li­zę. Do tej pory wpły­nę­ły 63 apli­ka­cje, z któ­rych 10 zosta­ło odrzuconych.

reklama

Jeff Wil­kins, prze­wod­ni­czą­cy związ­ku zawo­do­we­go pra­cow­ni­ków służb wię­zien­nych, mówi, że pro­gram nie roz­wią­zu­je pro­ble­mu. Osa­dze­ni prze­ka­zu­ją sobie igły i ryzy­ko roz­prze­strze­nia­nia się cho­rób wca­le nie jest mniej­sze. W jed­nym wypad­ku igłę zna­le­zio­no w celi inne­go więź­nia. Innym razem igła w ogó­le zaginęła.

Rzecz­nik pra­so­wy służb wię­zien­nych mówi, że bez­pie­czeń­stwo jest naj­waż­niej­sze. Zesta­wy do zastrzy­ków są prze­cho­wy­wa­ne w spo­sób bez­piecz­ny, a ich ele­men­ty nie mogą ginąć. Każ­dy zestaw jest codzien­nie spraw­dza­ny, a jeśli cze­goś bra­ku­je lub coś jest prze­ro­bio­ne, jest zabie­ra­ny. Osa­dzo­ny może być wyklu­czo­ny z pro­gra­mu i uka­ra­ny dys­cy­pli­nar­nie. Do tej pory nie odno­to­wa­no żad­nych przy­pad­ków prze­mo­cy zwią­za­nych z programem.

Miej­sce do wyko­ny­wa­nia bez­piecz­nych zastrzy­ków w Drum­hel­ler powsta­ło w czerw­cu. Korzy­sta­ło z nie­go ponad 300 razy 23 osa­dzo­nych. Następ­ne ma być otwar­te w wię­zie­niu Sprin­ghill w Nowej Szko­cji. Pro­gram wymia­ny igieł jest tań­szy, dla­te­go służ­by wię­zien­ne patrzą na ten model bar­dziej przy­chyl­nie, mówi Wilkins.