Onta­rio może reje­stro­wać ok. 6500 nowych przy­pad­ków COVID-19 dzien­nie już oko­ło poło­wy grud­nia, a w cią­gu naj­bliż­szych dwóch tygo­dni  prze­kro­czo­ny zosta­nie próg 150 łóżek zaję­tych przez pacjen­tów z Covid na inten­syw­nej tera­pii — suge­ru­ją mode­lo­we pro­gno­zy przed­sta­wio­ne w czwar­tek przez rząd.

Mode­le te suge­ru­ją rów­nież, że jeśli licz­ba przy­pad­ków COVID-19 wzra­stać będzie w tem­pie trzech pro­cent, Onta­rio będzie reje­stro­wać pra­wie 3500 przy­pad­ków dzien­nie do 13 grud­nia. Jeśli zaś licz­ba przy­pad­ków wzra­stać będzie w tem­pie pię­ciu pro­cent, Onta­rio będzie reje­stro­wa­ło ok. 6500 przy­pad­ków dzien­nie do tego czasu.

Przy­pad­ki COVID-19 w Onta­rio rosły w tem­pie śred­nio 3,895% każ­de­go dnia przez ostat­nie 14 dni, zaś w cią­gu minio­nych trzech dni tem­po wzro­stu zbli­ży­ło się do sze­ściu procent.

W naj­gor­szym przy­pad­ku Onta­rio mogło­by przy­jąć ponad 400 pacjen­tów na oddzia­le inten­syw­nej tera­pii w cią­gu następ­nych sze­ściu tygodni.

Jest to poważ­na zmia­na w sto­sun­ku do zale­d­wie kil­ku tygo­dni temu, kie­dy mode­lo­wa­nie COVID-19 w Onta­rio wyka­za­ło, że pojem­ność szpi­ta­la prze­kro­czy­ła­by tyl­ko próg 150 łóżek w naj­gor­szym scenariuszu.

Według rzą­du pro­win­cji, gdy mniej niż 150 pacjen­tów z COVID-19 jest leczo­nych na oddzia­le inten­syw­nej tera­pii w szpi­ta­lach w Onta­rio, pro­win­cja może „utrzy­mać  wszyst­kie zapla­no­wa­ne operacje”.

Rząd powie­dział, że gdy licz­ba ta wzro­śnie powy­żej 150, trud­niej będzie wspie­rać potrze­by inne niż COVID-19. Gdy prze­kro­czy 350 osób, sta­nie się to niemożliwe.