Nor­we­scy urzęd­ni­cy zdro­wia zmie­ni­li zale­ce­nia doty­czą­ce tego, kto powi­nien otrzy­mać szcze­pion­kę prze­ciw­ko COVID-19 w świe­tle nie­wiel­kiej licz­by zgo­nów osób star­szych, obec­nie pozo­sta­wia się indy­wi­du­al­nym leka­rzom decy­zję kto powi­nien zostać zaszczepiony.

Nor­we­ska Agen­cja Leków poin­for­mo­wa­ła w czwar­tek, że 29 osób doświad­czy­ło skut­ków ubocz­nych, z cze­go 13 zmar­ło. Wszyst­kie zgo­ny mia­ły miej­sce wśród pacjen­tów w domach opie­ki i wszy­scy byli w wie­ku powy­żej 80 lat.

Agen­cja wymie­ni­ła gorącz­kę i nud­no­ści jako skut­ki ubocz­ne, któ­re „mogły dopro­wa­dzić do śmier­ci nie­któ­rych słab­szych pacjen­tów” — poin­for­mo­wał Sigurd Hor­te­mo z Nor­we­skiej Agen­cji Leków.

Według ofi­cjal­nych danych w tym skan­dy­naw­skim kra­ju od koń­ca grud­nia ponad 30000 osób otrzy­ma­ło pierw­szy zastrzyk szcze­pion­ki  Pfi­zer lub Moderna .

„Nie jeste­śmy tym zanie­po­ko­je­ni. Jest cał­kiem jasne, że te szcze­pion­ki nio­są ze sobą pew­ne nie­wiel­kie ryzy­ko, w przy­pad­ku  naj­słab­szych pacjen­tów ”- powie­dział nor­we­skiej tele­wi­zji NRK Ste­inar Mad­sen, dyrek­tor medycz­ny agencji.

Nor­we­ska Agen­cja Leków stwier­dzi­ła skut­ki ubocz­ne u 21 kobiet i ośmiu męż­czyzn. Agen­cja stwier­dzi­ła, że ​​oprócz tych, któ­rzy zmar­li, dzie­więć mia­ło poważ­ne skut­ki ubocz­ne bez śmier­tel­nych kon­se­kwen­cji, a sie­dem mniej­sze. Dzie­wię­ciu pacjen­tów mia­ło reak­cje aler­gicz­ne, sil­ny dys­kom­fort i ostrą gorącz­kę, pod­czas gdy lżej­sze skut­ki ubocz­ne obej­mo­wa­ły sil­ny ból w miej­scu wstrzyknięcia.

Usta­le­nie, czy szcze­pion­ka spo­wo­do­wa­ła zgo­ny, może być bar­dzo trud­ne i wyma­ga, aby naj­pierw wyklu­czyć wszyst­kie inne poten­cjal­ne przyczyny.

Wiel­ka Bry­ta­nia i Sta­ny Zjed­no­czo­ne zgło­si­ły rów­nież sze­reg przy­pad­ków skut­ków ubocz­nych ze skut­kiem śmiertelnym.