Burza tro­pi­kal­na Clau­det­te, któ­ra przez week­end prze­su­wa­ła się nad połu­dnio­wo-wschod­ni­mi sta­na­mi USA jako depre­sja tro­pi­kal­na, zyska­ła na sile i zbli­ży­ła się do wybrze­ży Karo­li­ny. Zja­wi­sko ma się nasi­lać w ponie­dzia­łek i dalej prze­su­wać na pół­noc. Według pro­gnoz pręd­kość waitru doj­dzie do 75 km/h.

We wto­rek Clau­det­te nad­cią­gnie nad połu­dnio­wą część pro­win­cji atlan­tyc­kich. Wte­dy osłab­nie już do zja­wi­ska post-tro­pi­kal­ne­go. Jego pozo­sta­ło­ści zosta­ną wchło­nię­te przez zim­ny front nad­cią­ga­ją­cy z zachodu.

Clau­det­te przy­nie­sie ze sobą jed­nak wil­goć, dla­te­go we wto­rek i śro­dę w pro­win­cjach atlan­tyc­kich zapo­wia­da­ny jest deszcz. Naj­więk­sze praw­do­po­do­bień­stwo wystą­pie­nia opa­dów będzie we wto­rek po połu­dniu, wie­czo­rem i w nocy. Ogól­nie zapo­wia­da­ny jest deszcz rzę­du 10–30 mm, ale lokal­nie sumy opa­dów mogą prze­kra­czać 50 mm. Ule­wy mogą ogra­ni­czać widocz­ność na dro­gach. Do tego będzie śli­sko, a w zagłę­bie­niach ulic może zbie­rać się woda.