Poseł kon­ser­wa­tyw­ny Jere­my Pat­zer wsta­wia się za Kana­dyj­czy­ka­mi, któ­rzy stra­ci­li pra­cę z powo­du bra­ku szcze­pień. Pat­zer zwró­cił uwa­gę na ten pro­blem pod­czas śro­do­we­go posie­dze­nia par­la­men­tu. Powie­dział, że w całej Kana­dzie zwol­nio­no tysią­ce tzw. pra­cow­ni­ków pierw­szej linii – np. woj­sko­wych, ratow­ni­ków medycz­nych, pie­lę­gniar­ki i nauczy­cie­li. Innym gro­zi zwol­nie­nie. Pod­kre­ślał, że wie­lu z nich z wiel­kim poświę­ce­niem budo­wa­ło ten kraj i dawa­ło z sie­bie wszyst­ko pod­czas naj­gor­szych tygo­dni pan­de­mii. “Teraz nagle te same oso­by, któ­re nie tak daw­no były wychwa­la­ne i uwa­ża­ne za boha­te­rów, są trak­to­wa­ne jak oby­wa­te­le dru­giej kla­sy ze wzglę­du na decy­zję, któ­rą każ­dy Kana­dyj­czyk powi­nien móc pod­jąć za sie­bie w cał­ko­wi­tej wolności”.

Pat­zer kry­ty­ko­wał rząd fede­ral­ny rów­nież za odma­wia­nie zwal­nia­nym pra­cow­ni­kom pierw­szej linii wypłat z tytu­łu ubez­pie­cze­nia pra­cy, mimo że oso­by te przez wie­le lat pła­ci­ły skład­ki, jeśli nie pod­po­rząd­ku­ją się obo­wiąz­ko­wi szczepień.

“To jest hanieb­ne, jak ten rząd dąży do pozba­wie­nia Kana­dyj­czy­ków ich god­no­ści i sze­rze­nia podzia­łów w całym kra­ju”, mówił. Zapew­nił, że będzie się wsta­wiał za swo­imi wybor­ca­mi i za wszyst­ki­mi, któ­rzy są zwal­nia­ni z pra­cy z powo­du obo­wiąz­ku szczepień.

reklama