Mimo seko­wa­nia przez róż­ne czyn­ni­ki Radio Mary­ja wciąż peł­ni posłu­gę dusz­pa­ster­ską wśród Polo­nii kana­dyj­skiej. Życze­nia bożo­na­ro­dze­nio­we, za naszym pośred­nic­twem skła­da opie­kun ducho­wy Rodzi­ny Radia Mary­ja w Kana­dzie o. Jacek Cydzik CSsR