Witam. Szko­da Ola, zna­li­śmy się wie­le lat, skła­da­łem jego książ­ki. Ostat­ni kon­takt z nim mia­łem jakoś na począt­ku lute­go. Dzwo­nił do mnie z Miń­ska Bia­ło­ru­skie­go. Pozna­łem Jego sio­strę, prze­mi­ła kobie­ta, oraz jego bra­ta, któ­ry pro­wa­dzi kawiar­nię na Nowo­grodz­kiej. Co do współ­pra­cy Ola z Bez­pie­ką to raczej był to wywiad woj­sko­wy PRL, do któ­re­go on się przy­znał, ale… dopie­ro, jak wycią­gnę­ła mu to Gaze­ta War­szaw­ska. Nie­ste­ty miał zacię­cie pro­ro­syj­skie. Nie wiem, czy wyni­ka­ło to z uwi­kła­nia, czy z jego oso­bi­stych prze­ko­nań. Prze­ga­da­li­śmy wie­le, wie­le godzin. Nie dawał się prze­ko­nać. Histo­rycz­nie był zwo­len­ni­kiem Wie­lo­pol­skie­go, co rów­nież mu wyty­ka­łem wie­lo­krot­nie, że to błąd. W sumie bar­dzo cie­ka­wy, oczy­ta­ny facet. Cześć Jego Pamięci!

•••

        I real­ly have to won­der at the moti­va­tion to chan­ge the name and the­re­fo­re the natu­re of the festi­val. I can only hope that it was mis­gu­ided and inno­cent. Unfor­tu­na­te­ly cer­ta­in facts point to the oppo­si­te. The festi­val has always inc­lu­ded ven­dors that have nothing to do with Poland or Polish cul­tu­re. Chur­ros, pan flu­tes and mur­ta­bac etc. The­re is no reason to atte­nu­ate it’s diver­si­ty, the mix is alre­ady the­re! The chan­ging demo­gra­phic in the area is a com­ple­te­ly inva­lid reason also. The name alo­ne drew fans of Polish cul­tu­re to the festi­val from many cor­ners of the world. The­re are far more people of Polish extrac­tion in Mis­sis­sau­ga yet few would want to move it the­re. Ron­ce­swul­ka, repre­sents such a for­ma­ti­ve pile of gate­way memo­ries for the first days of almost all Polish immi­grants to all of southern Onta­rio. I stress aga­in, I hope this is just an inno­cent misjud­ge­ment on the part of the Ron­ce­sval­les BIA board. They seem to have com­ple­te­ly misjud­ged what the festi­val meant to Poles. If this per­si­sts, a who­le dif­fe­rent inve­sti­ga­tion will beco­me neces­sa­ry that would invo­lve both fede­ral and pro­vin­cial mini­stries and per­haps a soul sear­ching exa­mi­na­tion of sub­con­scio­us hate that Poles are used to enduring.

reklama

Geo­r­ge Ter­ka, Toron­to, Canada