Bani­ca to tra­dy­cyj­na zaką­ska w Buł­ga­rii, zawę­dro­wa­ła tam ze Środ­ko­wej Azji. Wypiek ten, zna­ny pod posta­cią nadzie­wa­ne­go cia­sta, powszech­ny jest na całym świe­cie, gdzie róż­ne rodza­je cia­sta wypeł­nia się roz­ma­ity­mi far­sza­mi. W Buł­ga­rii popu­lar­ne są zarów­no nadzie­nia słod­kie, a więc np. z jabł­ka­mi, figa­mi czy cze­ko­la­dą, a tak­że sło­ne, z grzy­ba­mi, naj­czę­ściej okra­szo­ne skwarkami.

Dla Buł­ga­rów bani­ca jest jak dla nas Pola­ków pie­ro­gi. Świe­żą bani­cę moż­na dostać w każ­dej pie­kar­ni, ale z łatwo­ścią moż­na przy­rzą­dzić ją tak­że w warun­kach domo­wych. Przy­go­to­wa­nie zaj­mie kil­ka­na­ście minut, a wia­do­mo, że domo­we wypie­ki sma­ku­ją naj­le­piej! Zamiast ayra­nu bani­cę możesz jeść z kefi­rem lub zsia­dłym mle­kiem. Świet­nie sma­ku­je na cie­pło pro­sto z pie­ca, jak i na zim­no. Ah, i teraz naj­waż­niej­sze, przy­go­to­wa­nie bani­cy jest tak pro­ste, że nie może się nie udać. Bani­ca jest obec­na na buł­gar­skich sto­łach tak­że w świę­ta. Na Wiel­ka­noc przy­go­to­wu­je się ją z pokrzy­wą. Zna­ne i lubia­ne są też bani­ce ze szpi­na­kiem, szcza­wiem, czy cebu­lą. Nato­miast w Boże Naro­dze­nie czy syl­we­stra bani­ca przy­po­mi­na nasze pol­skie makow­ce — cia­sto wypeł­nia­ne jest wte­dy dużą ilo­ścią baka­lii. Na Wigi­lię zaś otrzy­mu­je farsz ryb­ny, grzy­bo­wy albo warzywny.

Smacz­na bani­ca z owczym serem (sire­ne) to popu­lar­ne buł­gar­skie śnia­da­nie. Mięk­ka, popi­ja­na jogur­tem lub ajra­nem (dobrze schło­dzo­nym jogur­tem zmie­sza­nym z wodą, solą i zio­ła­mi, np. mię­tą) jest lubia­na przez wszyst­kich, choć trze­ba wie­dzieć, że naj­le­piej sma­ku­je na cie­pło. Ser sire­ne to rodzaj bia­łe­go sera solan­ko­we­go, jest nie­co bar­dziej tłu­sty niż ser z kro­wie­go mle­ka, choć obec­nie spo­ty­ka się mie­szan­ki — z mle­ka kozie­go, kro­wie­go i owcze­go, okre­śla­ne nazwą sirene.

Bani­cę naj­le­piej jest przy­go­to­wać w dużym okrą­głym lub owal­nym naczy­niu. Spraw­dzi się zwy­kła, okrą­gła bryt­fan­ka do cia­sta lub blasz­ka do pie­cze­nia. Potrzeb­na będzie też miska, trze­pacz­ka i pędzel do smarowania.

Skład­ni­ki

    cia­sto filo lub cia­sto francuskie

    4 jajka

    5–6 łyżek mąki

    2 łyżecz­ki prosz­ku do pieczenia

    6 łyżek jogur­tu naturalnego

    50g masła

    bia­ły ser typu feta

    cukier, sól, oli­wa z oliwek

Uwa­ga: Ide­al­nym dodat­kiem są przy­sma­żo­ne pir­czar­ki jeśli lubi­my grzyby.

KROK 1: Bryt­fan­kę wysma­ruj masłem, a resz­tę masła roz­puść. Będzie potrzeb­ne w póź­niej­szym kroku.

KROK 2: 4 jaj­ka wbij do miski i roz­trzep trze­pacz­ką. Dodaj jogurt natu­ral­ny i wymie­szaj. Następ­nie dodaj mąkę z prosz­kiem i wymie­szaj. Cia­sto ma mieć kon­sy­sten­cję podob­ną do cia­sta nale­śni­ko­we­go, więc jeże­li jest za rzad­kie dodaj wię­cej mąki. W kolej­nym kro­ku dodaj odro­bi­nę cukru, soli i 2 łyż­ki oli­wy z oli­wek. Wymie­szaj, dodaj pokru­szo­ny ser i znów wymieszaj.

KROK 3: Roz­łoż na bla­cie jeden płat cia­sta i nałóż na nie­go masę sero­wą. Zwiń dość luź­no. Nie ści­skaj za bar­dzo pła­tów. Rulon połóż w bryt­fan­ce i zacznij przy­go­to­wy­wać kolej­ne. Ukła­daj rulo­ny w bryt­fan­ce w kształ­cie okrę­gu. Taka tra­dy­cyj­na bani­ca przy­go­to­wy­wa­na jest w for­mie rulo­nów uło­zo­nych w kształt śli­ma­ka. Wygod­niej jest ukła­dać rulo­ny obok sie­bie, uła­twia to odry­wa­nie kawał­ków i porcjowanie.

KROK 4: Do pozo­sta­łej masy sero­wej dodaj reszt­kę roz­pusz­czo­ne­go masła. Wymie­szaj i polej banicę.

KROK 5: Włóż bani­cę do pie­kar­ni­ka na 180 C i piecz ok 30m dopó­ki cia­sto się nie zaru­mie­ni. Bani­ca naj­le­piej sma­ku­je cie­pła ze szklan­ką kefi­ru lub zsia­dłe­go mle­ka. W lodów­ce może stać nawet do tygodnia.