Thursday, January 27, 2022
video

Nie tyl­ko o usta­wie 447 — roz­mo­wa z Pio­trem Naim­skim i Anto­nim Macierewiczem

Antoni Macierewicz i Piotr Naimski dziękują Polonii za zaangażowanie przeciwko ustawie 447, zobowiązującej rząd USA m.in. do wspierania roszczeń żydowskich w sprawie tzw mienia...

Nad­cho­dzi era strasz­nych totalitaryzmów

Wszystko wskazuje na to, że świat zmierza do objęcia ludzi kontrolą w chińskim stylu

Życzę żywej, rado­snej, głę­bo­kiej wiary

Czasy dla nas chrześcijan nie są ani dobre, ani złe, wszystkie są nam zadane. My ich nie wybieramy. Pan Bóg nas uczy tylko...

Myśmy już wte­dy wie­dzie­li… na 75-lecie powsta­nia Bry­ga­dy Świętokrzyskiej

Z por. Tadeuszem (Mazurem) Siemiątkowskim,  byłym dowódcą Komórki Likwidacyjnej Związku Jaszczurczego i specjalnego oddziału bojowego Narodowych Sił Zbrojnych - rozmawia Andrzej Kumor Od października 1939 r....

Sykul­ski: Napo­tęż­niej­sza broń naszych cza­sów: zatruć rozum

Dzisiaj problemem jest zdolność krytycznego myślenia i zdolność zdania własnego. Współcześnie badacze powielają bezkrytycznie poglądy autorytetów kreowanych przez media. To jest ogromny problem, ponieważ takie społeczeństwo, które reaguje w sposób bezkrytyczny, bezrefleksyjny i przyjmuje matryce narzucane z zewnątrz jest bardzo podatne na taką metodę walki informacyjnej, którą Rosjanie nazywają zarządzaniem refleksyjnym czy też strategicznym zarządzaniem  percepcją.

W tej chwi­li w Euro­pie w ogó­le nie ma ruchu myśli. Wywiad z prof....

Przyszłość Unii Europejskiej jest żadna

Nie rozu­miem ludzi, któ­rzy odrzu­ca­ją pol­skość — roz­mo­wa z Ber­nar­dem Margueritte

Bernard Margueritte - kultowa postać dziennikarstwa w rozmowie z Gońcem leczy Polaków z kompleksów

Igrzy­ska Polo­nij­ne — swo­ich nakar­mić: roz­mo­wa z dzia­ła­czem spor­to­wym z Kana­dy Jerzym Dąbrową

Przed kolejnymi Igrzyskami Polonijnymi, tym razem w Gdyni rozmawiamy z działaczem sportowym z Kanady Jerzym Dąbrową GONIEC: Panie Jurku, na początek proszę powiedzieć –  bo...
video

Olim­pia­da polo­nij­na — czy­li swo­ich nakarmić

Z Jerzym Dąbrową, organizatorem sportu polonijnego, sportowcem, uczestnikiem i organizatorem kanadyjskiej grupy na olimpiady polonijne rozmawiamy o "układach nie do przejścia", czyli o tym,...
video

Jan Gre­ga­lis — Poko­le­nie, któ­re wszyst­ko Pol­sce oddało

97-letni Jan Gregalis, harcerz, zesłaniec, żołnierz gen. Andersa, walczący pod Monte Cassino, odznaczony dwukrotnie Krzyżem Walecznych, jeden z założycieli SPK w Kanadzie, działacz polonijny,...